item 111 h1

Erasmus University Charter je dvojího typu:

erasmusplus

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus University Charter je dokument, kterým Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Erasmus University Charter je dvojího typu:

a) klasický (Erasmus University Charter) - slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus kromě pracovních stáží.

b) rozšířený (Extended Erasmus University Charter) - slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus, včetně pracovních stáží.

FAMO je od ledna 2014 držitelem Extended Erasmus University Charter, což prakticky umožňuje studentům, pedagogům a zaměstnancům získat mimo jiné stipendium pro tzv. „mobilitu" mezi evropskými vysokými školami. V rámci programu mobility je studentům umožněno vycestovat jak na studijní pobyt na partnerské univerzity, tak na pracovní stáže ve firmách a institucích v rámci zemí Evropské unie.

Erasmus policy (PDF)

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus+ Policy Statement 2021-27 (PDF)

Co je program Erasmus+?

Je to největší program EU, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých škol. Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Více informací o programu najdete na stránkách www.naerasmusplus.cz a www.dzs.cz

Před zařazením do výběrového řízení si prosím důkladně přečtěte přiložený dokument, v němž najdete informace o programu, nabízených aktivitách a podmínkách pro realizaci mobilit.

Informace pro zájmce (PDF)

KOORDINÁTOR PROGRAMU ERASMUS+ NA FAMO V PÍSKU

Daniel Weller
Vedoucí zahraničního oddělení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 732 225 926

Veškeré dotazy ohledně programu Erasmus+ a žádosti o mobility směřujte ke koordinátorovi programu.

DOPORUČENÍ: Zkušenosti účastníků mobilit v rámci programu Erasmus z celé ČR najdete v databázi závěrečných zpráv:

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Výběrové řízení

 

Výběr studenta:

Zařazení do programu bude uskutečněno na základě posouzení následujících kritérií: výsledky dosavadního studia, schopnost studenta řádně plnit své povinnosti a reprezentovat domácí vysílající instituci v zahraničí, předpoklad pro splnění všech závazků vůči škole před uskutečněním mobility (úspěšné dokončení předchozího semestru, zaplacené pohledávky vůči škole, atp.), odpovídající jazykové znalosti pro úspěšné absolvování mobility.

Postup pro žadatele:

1) Vyplnění žádosti o mobilitu – vytiskněte přiložený formulář nebo si ho vyzvedněte v kanceláři zahraničního oddělení FAMO a vyplňte požadované informace Žádost o mobilitu (PDF)

2) Žádost musí podepsat příslušný vyučující anglického jazyka, který svým podpisem stvrzuje, že student disponuje adekvátními jazykovými znalostmi pro uskutečnění zahraniční mobility. (Tomuto může předcházet test z anglického jazyka.)

3) Žádost musí podepsat také prorektorka školy, RNDr. Naděžda Vrbová, která svým podpisem stvrzuje, že student je na základě výše zmíněných kritérií vhodným kandidátem pro zařazení do programu.

4) Na základě schválené žádosti budou studenti pozváni k osobnímu pohovoru. Následně pak budou informování o výsledcích výběrového řízení.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

31.3 – Deadline pro odevzdání přihlášek na mobility (studijní pobyty i praktické stáže) v zimním semestru 
10.10 - Deadline pro odevzdání přihlášek na mobility (studijní pobyty i praktické stáže) v letním semestru 

Postup pro vybrané studenty

Studijní pobyty a stáže

PŘED MOBILITOU: Studenti, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, budou informováni o dalším postupu a požadavcích pro vyplnění nezbytných dokumentů. Před odjezdem je nutné mít splněné následující body:

1) Learning Agreement – studijní smlouva, která stanovuje především předpokládanou dobu studijního pobytu, předměty, které bude student plnit na přijímající instituci a předměty, které by mu měli být následně uznány po úspěšném absolvování mobility. V případě praktické stáže upravuje tento dokument především náplň a rozsah práce a způsob uznání na vysílající instituci. Tato smlouva musí být před odjezdem podepsána všemi třemi stranami, tedy studentem, vysílající institucí a přijímající institucí.

2) Účastnická smlouva – finanční dohoda, která stanovuje podmínky pro vyplacení grantu, datum počátku a ukončení mobility a výši stipendia, které bude vyplaceno studentovi do jednoho měsíce od podepsání smlouvy. Tato smlouva musí být před odjezdem podepsána studentem a statutárním zástupcem vysílající instituce. Součástí smlouvy je i potvrzení, že student má zajištěné pojištění dle uvedených podmínek.

3) Online Linguistic Support (OLS) - studentovi bude přidělena licence k online jazykovému hodnocení, které musí absolvovat před odjezdem na mobilitu. Pokud tak nebude učiněno, nebude stipendium studentovi vyplaceno.

4) Uzavření předchozího semestru – student musí mít před odjezdem splněny všechny školní povinnosti nutné k uzavření předchozího semestru. Konkrétně tedy úspěšné absolvování předmětů a uzavření všech známek, zaplacené poplatky za studium, výpůjčky, případně pokuty a vrácenou školní techniku či výpůjčky ze školní knihovny. Toto potvrdí studijní a technické oddělení FAMO.

POZNÁMKA: Partnerské školy mohou mít další požadavky pro přijetí zahraničních studentů na pobyt v rámci programu Erasmus+. Je proto nutné, aby si studenti sami na stránkách vybrané instituce zjistili, jak aktuálně probíhá přijímací řízení.

BĚHEM MOBILITY: Během pobytu v zahraniční je účastník mobility stále studentem FAMO, musí tedy mít zaplacené školné na daný semestr/školní rok. Na přijímající instituci už se na něj žádné další poplatky za studium nevztahují. V případě změn, které se vztahují k podepsaným smlouvám, či potíží během pobytu v zahraničí by měl student neprodleně kontaktovat zahraniční oddělení FAMO.

PO MOBILITĚ: Co nejdříve po návratu student odevzdá / vyplní následující dokumenty:

1) Transcript of Records / Traineeship Certificate – seznam kurzů a předmětů, které student navštěvoval a kredity, které obdržel, opatřené razítkem a podpisem koordinátora zahraničního oddělení partnerské instituce / součástí LA je u praktických stáží a Traineeship certificate, který musí být vyplněn a podepsán zástupcem přijímající instituce

2) Arrival and departure form – před odjezdem obdrží student dokument, který nechá po příjezdu na partnerskou instituci a před odjezdem potvrdit tamním zahraničním oddělením

3) Online Linguistic Support (OLS) – po návratu musí student absolvovat druhou část online jazykového hodnocení. Pokud tak nebude učiněno, bude student muset stipendium vrátit.

4) Final report – po ukončení mobility bude student informován o aktuálním způsobu podání závěrečné zprávy o mobilitě Domu zahraniční spolupráce, jenž je administrátorem programu Erasmus+

Finsko
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES,
TAMPEREY

Media and Arts (Bachelors)
výuka v AJ (B2)
www.tamk.fi/en

finsko

Velká Británie
EDGE HILL UNIVERSITY,
ORMSKIRK 

Film and Television (Bachelors)
výuka v AJ (B2)
www.edgehill.ac.uk

anglie

Německo
HOCHSCHULE FÜR FILM UND FERNSEHEN "KONRAD WOLF",
POTSDAM-BABELSBERG

Cinema and TV (Bachelors + Masters)
výuka v NJ (B2 - C1)
www.hff-potsdam.de

nemecko

Slovensko
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ,
BRATISLAVA

Filmová fakulta (Bakaláři)
výuka v SJ
www.vsmu.sk

slovensko

Španělsko
UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL HERRERA,
Valencia

Audio-visual techniques and Media Production (Bachelors)
výuka v ŠJ (B1)
www.uchceu.es/nuevo-alumno/campus-valencia

spanelsko

Turecko
ANADOLU UNIVERSITY

Cinema and TV (Bachelors + Masters)
výuka v AJ (B1)
www.anadolu.edu.tr/en

turecko

Turecko
ORDU UNIVERSITY

Faculty of Fine Arts (Cinema and Television)
výuka v AJ (B2)

http://international.odu.edu.tr/

  turecko2

Polsko
Univerzita Slezska v Katovicích

Fakulta rozhlasu a televize
english.us.edu.pl

polsko

Velká Británie
University for the Creative Arts

 

https://www.uca.ac.uk

  anglie

Slovensko
Prešovská univerzita v Prešove

 

http://www.unipo.sk/

  slovensko2

Německo
RheinMain University of Applied Sciences

Media: Conception and Production department (studijních programů uskutečňovaný v angličtině)

https://www.hs-rm.de/en/faculties/design-computer-science-media/international/

  nemecko2

Slovensko
Slovak University of Agriculture in Nitra

Audio Visual Technique and Media Production department (studijních programů uskutečňovaný v angličtině a slovenštině)

http://www.uniag.sk/sk/mobility-erasmus-4927/

  slovensko3

Slovensko
ACADEMY OF ARTS IN BANSKA BYSTRICA

Faculty of Dramatic Arts (studijních programů uskutečňovaný v angličtině a slovenštině)

https://www.aku.sk/sk/

  slovensko4

Velká Británie
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY

Arts and Creative Industries (výuka v AJ (B2))

https://www.lsbu.ac.uk/international/outgoing-exchanges/erasmus-exchange

  anglie4

Řecko
Archipelagos,
Insitute of Marine & Environmental
Research of the Aegean Sea Ikaria

http://archipelago.gr/en/placements-and-internships/

recko

V rámci ERASMUS programu, FAMO dostalo nabídku od ARCHIPELAGOS INSTITUTE v Řecku týkající se pracovního umístění našich studentů a vyučujících. Pro zájemce, kteří byli vybráni do programu ERASMUS a mají zájem o stáž.

Jedná se o tři následující programy:

 • Produkce DVD a animace týkající se životního prostředí východního Egejského moře. Tvorba multimedia (DVD) zaměřující se na různé druhy mořských organismů (mořských savců, ryb, mořských řas a bezobratlovců) žijících v řeckých mořích, na jejich ekologii, na jejich chování a na jejich ochranu.
 • Tvorba multimedia (DVD) zaměřující se na druhy rostlin, květiny, ptactvo a na plazy Egejských ostrovů, na jejich ekologii, chování a na jejich ochranu.
 • Tvorba animovaného filmu – různé otázky životního prostředí, zejména ty, které zdůrazňují jeho ohrožení.
 • Animovaný film – problémy životního prostředí - poukázání na tyto problémy a využití tohoto filmu v místních školách a komunitách.
 • Fotografie oblasti východního Egejského moře.
 • Biologická fotografie flóry.
 • Fotografie divoké zvěře.
 • Krajinná fotografie.
 • Fotografická evidence faktorů ovlivňující životní prostředí.
 • Film o životním prostředí v oblasti východního Egejského moře.
 • Filmování výzkumných a vědeckých aktivit.
 • Filmování flóry, fauny a krajiny východního Egejského moře.
 • Filmování faktorů majících vliv na životní prostředí.
 • Digitalizace natočeného materiálu a jeho sestřih.
 • Sestřih videa natočeného pod vodou (předem natočené)

STÁTY EU
TRIVAGO.CZ

trivago Mezinárodní společnost trivago GmbH je největší hotelový vyhledávač na světě. Trivago.cz nabízí studentům a absolventům po celý rok řadu zajímavých pracovních příležitostí v oblastech online marketingu, informatiky, designu, account managementu, uživatelské podpory, prodeje a mnoha dalších.

Seznam všech aktuálně otevřených pozic je pak dostupný na stránce www.trivago.cz/jobs. Na základě Vaší odbornosti a studijního zaměření zde můžete pomocí filtrů vybírat mezi mnoha atraktivními stážemi a pracovními pozicemi.
Podívejte se, jaké to je, začít pracovat pro největší hotelový vyhledávač na světě www.trivago.cz sídlící v německém Düsseldorfu: https://www.youtube.com/watch?v=qqO02NLKCEI

STÁTY EU
CZECH CENTRES

czech centres

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posilují dobré jméno České republiky ve světe. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České republiky v zahraničí.

Díky stážím v Českých centrech získají studenti zkušenosti s podporou a organizací projektů v oblasti kultury, zdokonalí se v praktickém užití cizích jazyků, získají zajímavé kontakty v zahraničí, také se mohou účastnit kulturních akcí, které Česká centra v zahraničí pořádají.

Aktuální nabídky stáží naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/

FEST
New Directors New Films Festival, Espinho Portugal

fest

Studenti mají možnost se podílet na organizaci a produkci, dokumentaci a marketingu mezinárodního filmového festivalu, stejně tak jako na samotných akcích.

"Od svého založení v roce 2004 se FEST rychle stala jednou z předních přehlídek průkopnických filmů nově vznikajících tvůrců a také mezinárodní platformou pro profesionály, kteří mohou rozvíjet své dovednosti.

FEST umístěný v pobřežním letovisku Espinho v Portugalsku nabízí výběr krátkých filmů a rozsáhlý program, který zahrnuje kurzy, workshopy, debaty, kulaté stoly, případové studie, vývojové a koprodukční akce a další - představující nejslibnější nové talenty z celého světa, stejně jako největší jména ve světové kinematografii.

http://site.fest.pt/en/

Erasmus+ Online Linguistic Support teaser EN
https://www.youtube.com/watch?v=jaKCuwiIYLg

1. HODNOCENÍ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ - POVINNÉ

Cíl: měřit dopad mobility na jazykové dovednosti účastníků programu Erasmus+

Obecné informace:

 • 5 sekcí - gramatika, slovní zásoba, klíčové komunikační fráze, poslech, čtení
 • 70 otázek na cca 40-50 min
 • pořadí sekcí je předem dané
 • není nutné absolvovat celé najednou – po dokončení celé sekce je možné hodnocení uložit a dodělat později

On-line jazykové hodnocení před a po mobilitě je povinné pro všechny účastníky mobilit.

2. ON-LINE JAZYKOVÝ KURZ - DOBROVOLNÝ

Cíl: zdokonalit jazykové dovednosti účastníků programu Erasmus+

Obecné informace:

 • dobrovolný, přidělený na základě výsledku vstupního jazykového hodnocení
 • studentům s výsledkem dle CEFR mezi A1 a B1 je online kurz přidělen automaticky
 • studentům s výsledkem dle CEFR mezi B2 a C2 u 1. jazykového hodnocení je nabídnut online kurz v daném nebo jiném jazyce (místním)

Erasmus+ OLS Live Coaching

 • MOOCs (Massive open online courses): 30 min, video + chat, bez omezení počtu účastníků, 1x/týden
 • Fórum: on-line diskuze, tutor odpovídá do 24hod, časově neomezeno
 • Tutorské lekce: 30 min, pro max. 6 studentů, od 9:00 do 16:00, omezený počet – 1 lekce = 2 týdny mobility

Přestože je on-line jazykový kurz dobrovolný, v případě přidělení licence ke kurzu je účastník povinnen kurz dokončit.

Dokumenty ke stažení

Informace pro zájemce (PDF soubor)

Výše stipendií (PDF soubor)

Žádost o mobilitu (DOCX soubor)

Arrival Departure Form (PDF soubor)

 

Odkaz na EDGE HILL eform :  https://international.edgehill.ac.uk/form/Erasmus-Application-Form