item 111 h1

Erasmus University Charter je dvojího typu:

erasmusplus

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus University Charter je dokument, kterým Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Erasmus University Charter je dvojího typu:

a) klasický (Erasmus University Charter) - slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus kromě pracovních stáží.

b) rozšířený (Extended Erasmus University Charter) - slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus, včetně pracovních stáží.

FAMO je od ledna 2014 držitelem Extended Erasmus University Charter, což prakticky umožňuje studentům, pedagogům a zaměstnancům získat mimo jiné stipendium pro tzv. „mobilitu" mezi evropskými vysokými školami. V rámci programu mobility je studentům umožněno vycestovat jak na studijní pobyt na partnerské univerzity, tak na pracovní stáže ve firmách a institucích v rámci zemí Evropské unie.

Erasmus policy (PDF)

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus+ Policy Statement 2021-27 (PDF)

Co je program Erasmus+?

Je to největší program EU, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých škol. Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Více informací o programu najdete na stránkách www.naerasmusplus.cz a www.dzs.cz

Před zařazením do výběrového řízení si prosím důkladně přečtěte přiložený dokument, v němž najdete informace o programu, nabízených aktivitách a podmínkách pro realizaci mobilit.

Erasmus+ - Přihláška, Výběr, Oznamovací proces (PDF)

KOORDINÁTOR PROGRAMU ERASMUS+ NA FAMO V PÍSKU

Daniel Weller
Vedoucí zahraničního oddělení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 732 225 926

Veškeré dotazy ohledně programu Erasmus+ a žádosti o mobility směřujte ke koordinátorovi programu.

DOPORUČENÍ: Zkušenosti účastníků mobilit v rámci programu Erasmus z celé ČR najdete v databázi závěrečných zpráv:

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Výběrové řízení

 

Výběr studenta:

Zařazení do programu bude uskutečněno na základě posouzení následujících kritérií: výsledky dosavadního studia, schopnost studenta řádně plnit své povinnosti a reprezentovat domácí vysílající instituci v zahraničí, předpoklad pro splnění všech závazků vůči škole před uskutečněním mobility (úspěšné dokončení předchozího semestru, zaplacené pohledávky vůči škole, atp.), odpovídající jazykové znalosti pro úspěšné absolvování mobility.

Postup pro žadatele:

1) Vyplnění žádosti o mobilitu – vytiskněte přiložený formulář nebo si ho vyzvedněte v kanceláři zahraničního oddělení FAMO a vyplňte požadované informace Žádost o mobilitu (PDF)

2) Žádost musí podepsat příslušný vyučující anglického jazyka, který svým podpisem stvrzuje, že student disponuje adekvátními jazykovými znalostmi pro uskutečnění zahraniční mobility. (Tomuto může předcházet test z anglického jazyka.)

3) Žádost musí podepsat také prorektorka školy, RNDr. Naděžda Vrbová, která svým podpisem stvrzuje, že student je na základě výše zmíněných kritérií vhodným kandidátem pro zařazení do programu.

4) Na základě schválené žádosti budou studenti pozváni k osobnímu pohovoru. Následně pak budou informování o výsledcích výběrového řízení.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

15.3 – Deadline pro odevzdání přihlášek na mobility (studijní pobyty i praktické stáže) v zimním semestru 
10.10 - Deadline pro odevzdání přihlášek na mobility (studijní pobyty i praktické stáže) v letním semestru 

Postup pro vybrané studenty

Studijní pobyty a stáže

PŘED MOBILITOU: Studenti, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, budou informováni o dalším postupu a požadavcích pro vyplnění nezbytných dokumentů. Před odjezdem je nutné mít splněné následující body:

1) Learning Agreement – studijní smlouva, která stanovuje především předpokládanou dobu studijního pobytu, předměty, které bude student plnit na přijímající instituci a předměty, které by mu měli být následně uznány po úspěšném absolvování mobility. V případě praktické stáže upravuje tento dokument především náplň a rozsah práce a způsob uznání na vysílající instituci. Tato smlouva musí být před odjezdem podepsána všemi třemi stranami, tedy studentem, vysílající institucí a přijímající institucí.

2) Účastnická smlouva – finanční dohoda, která stanovuje podmínky pro vyplacení grantu, datum počátku a ukončení mobility a výši stipendia, které bude vyplaceno studentovi do jednoho měsíce od podepsání smlouvy. Tato smlouva musí být před odjezdem podepsána studentem a statutárním zástupcem vysílající instituce. Součástí smlouvy je i potvrzení, že student má zajištěné pojištění dle uvedených podmínek.

3) Online Linguistic Support (OLS) - studentovi bude přidělena licence k online jazykovému hodnocení, které musí absolvovat před odjezdem na mobilitu. Pokud tak nebude učiněno, nebude stipendium studentovi vyplaceno.

4) Uzavření předchozího semestru – student musí mít před odjezdem splněny všechny školní povinnosti nutné k uzavření předchozího semestru. Konkrétně tedy úspěšné absolvování předmětů a uzavření všech známek, zaplacené poplatky za studium, výpůjčky, případně pokuty a vrácenou školní techniku či výpůjčky ze školní knihovny. Toto potvrdí studijní a technické oddělení FAMO.

POZNÁMKA: Partnerské školy mohou mít další požadavky pro přijetí zahraničních studentů na pobyt v rámci programu Erasmus+. Je proto nutné, aby si studenti sami na stránkách vybrané instituce zjistili, jak aktuálně probíhá přijímací řízení.

BĚHEM MOBILITY: Během pobytu v zahraniční je účastník mobility stále studentem FAMO, musí tedy mít zaplacené školné na daný semestr/školní rok. Na přijímající instituci už se na něj žádné další poplatky za studium nevztahují. V případě změn, které se vztahují k podepsaným smlouvám, či potíží během pobytu v zahraničí by měl student neprodleně kontaktovat zahraniční oddělení FAMO.

PO MOBILITĚ: Co nejdříve po návratu student odevzdá / vyplní následující dokumenty:

1) Transcript of Records / Traineeship Certificate – seznam kurzů a předmětů, které student navštěvoval a kredity, které obdržel, opatřené razítkem a podpisem koordinátora zahraničního oddělení partnerské instituce / součástí LA je u praktických stáží a Traineeship certificate, který musí být vyplněn a podepsán zástupcem přijímající instituce

2) Arrival and departure form – před odjezdem obdrží student dokument, který nechá po příjezdu na partnerskou instituci a před odjezdem potvrdit tamním zahraničním oddělením

3) Online Linguistic Support (OLS) – po návratu musí student absolvovat druhou část online jazykového hodnocení. Pokud tak nebude učiněno, bude student muset stipendium vrátit.

4) Final report – po ukončení mobility bude student informován o aktuálním způsobu podání závěrečné zprávy o mobilitě Domu zahraniční spolupráce, jenž je administrátorem programu Erasmus+

Finsko
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES,
TAMPEREY

Media and Arts (Bachelors)
výuka v AJ (B2)
www.tamk.fi/en

finsko

Německo
HOCHSCHULE FÜR FILM UND FERNSEHEN "KONRAD WOLF",
POTSDAM-BABELSBERG

Cinema and TV (Bachelors + Masters)
výuka v NJ (B2 - C1)
www.hff-potsdam.de

nemecko

Slovensko
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ,
BRATISLAVA

Filmová fakulta (Bakaláři)
výuka v SJ
www.vsmu.sk

slovensko

Germany
RheinMain University of Applied Sciences

Media: Conception and Production department (studijních programů uskutečňovaný v angličtině)

https://www.hs-rm.de/en/faculties/design-computer-science-media/international/

  nemecko2

Slovakia
ACADEMY OF ARTS IN BANSKA BYSTRICA

Faculty of Dramatic Arts (studijních programů uskutečňovaný v angličtině a slovenštině)

https://www.aku.sk/sk/

  slovensko4

Partner na Slovensku : http://www.filmovaskola.sk/home

Naši studenti se mohou zúčastnit pracovních stáží v jakékoli instituci / organizaci / podniku v rámci EU. Zde je několik skupin, se kterými pravidelně spolupracujeme (ale nejste omezeni pouze na ně – najděte si instituci, která vyhovuje vašemu studiu a zájmům):

recko

Řecko

Archipelagos Institute of Marine Conservation je nezisková nevládní organizace, která se věnuje výzkumu a obraně biologické rozmanitosti řeckých moří a ostrovů a také celého severovýchodního Středomoří. Stážisté se podílejí na audiovizuální dokumentaci výzkumu a aktivit.

Pro více informací navštivte jejich web na Internships in the Aegean.

 

 

cesko

STÁTY EU
CZECH CENTRES

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posilují dobré jméno České republiky ve světe. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České republiky v zahraničí.

Díky stážím v Českých centrech získají studenti zkušenosti s podporou a organizací projektů v oblasti kultury, zdokonalí se v praktickém užití cizích jazyků, získají zajímavé kontakty v zahraničí, také se mohou účastnit kulturních akcí, které Česká centra v zahraničí pořádají.

Aktuální nabídky stáží naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/

 

 

recko

Portugalsko

Studenti mají možnost se podílet na organizaci a produkci, dokumentaci a marketingu mezinárodního filmového festivalu, stejně tak jako na samotných akcích.

"Od svého založení v roce 2004 se FEST rychle stala jednou z předních přehlídek průkopnických filmů nově vznikajících tvůrců a také mezinárodní platformou pro profesionály, kteří mohou rozvíjet své dovednosti.

FEST umístěný v pobřežním letovisku Espinho v Portugalsku nabízí výběr krátkých filmů a rozsáhlý program, který zahrnuje kurzy, workshopy, debaty, kulaté stoly, případové studie, vývojové a koprodukční akce a další - představující nejslibnější nové talenty z celého světa, stejně jako největší jména ve světové kinematografii.

http://site.fest.pt/en/

Erasmus+ Online Linguistic Support 

Online Linguistic Support (OLS) je bezplatná online jazyková výuková platforma určená pro účastníky Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. S OLS si můžete otestovat svou aktuální úroveň v jazyce, který budete používat, když jste v zahraničí. Vaše výsledky vám nezabrání v účasti na mobilitě Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity, ale umožní vám přístup k jazykovému kurzu OLS! OLS doplňuje prezenční výuku a umožňuje vám rozvíjet své dovednosti mimo třídu. Poskytuje vám také příležitosti ke spolupráci a vzájemnému učení. Pro více informací navštivte OLS @ https://erasmusplusols.eu/en/.

Dokumenty ke stažení

Informace pro zájemce (PDF soubor)

Výše stipendií (PDF soubor)

Žádost o mobilitu (DOCX soubor)

Arrival Departure Form (PDF soubor)