Průběh přijímacího řízení:

Uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (viz sekce Přihlášky) a s motivačním dopisem. Přijímací komise zhodnotí motivační dopis v den konání přijímacího řízení bez osobní účasti uchazeče a následně na úřední desce zveřejní výsledek přijímacího řízení. 

Současná situace umožňuje až do odvolání ukrajinským uchazečům na naší škole bezplatné studium. Podmínkou je motivační dopis v českém nebo anglickém jazyce a krátký pohovor v českém jazyce, který proběhne 9. 6. 2022 nebo 1. 9. 2022.

 

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění
 • na toto zaměření lze přijmout i uchazeče s částečným sluchovým postižením

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • organizační talent, komunikativnost, schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí

JAK SE PŘIHLÁSIT

Termíny přijímacího řízení

 • Termín přijímacího řízení pro školní rok 2022/23:
  první termín 9. 6. 2022 (bez osobní účasti uchazeče)
  druhý termín 1. 9. 2022 (bez osobní účasti uchazeče)

 • Přihlášky k přijímacímu řízení se zasílají na adresu školy do:
  první termín do 27. 5. 2022
  druhý termín do 12. 8. 2022

  Na přihlášce specifikujte zaměření, na které se hlásíte.

Přihlášky

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají na standardních tiskopisech SEVT. Není nutné vypisovat známky ze SŠ, ani vyplňovat část "Potvrzení lékaře". Přihláška s přílohami se zasílá doporučeně na adresu školy. Neakceptujeme přihlášky zaslané e-mailem. Přihlášku zasílejte na adresu: SVOŠF, Lipová alej 2068, 397 01 Písek. NEPOSÍLAT NA FAMO V PÍSKU!

Pokud chcete předat přihlášku osobně, informujte se včas na úřední hodiny studijního oddělení a domluvte si schůzku. Z administrativních důvodů není vždy přítomen pracovník.

Zejména slovenské uchazeče o studium upozorňujeme, že je nutné vyplnit českou přihlášku ke studiu - formulář SEVT!

Stáhnout přihlášku na VOŠ

Povinné přílohy přihlášky:

 • originál nebo kopie dokladu prokazující zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč na číslo účtu 912717573/0300 – ČSOB Písek, variabilní symbol je rodné číslo uchazeče . Do zprávy pro příjemce uveďte " přijímací řízení + příjmení ". Administrativní poplatek je nevratný
 • strukturovaný životopis
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (možno ověřit i na České poště); uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, předloží jako přílohu kopii jakéhokoli výročního vysvědčení SŠ.
 • zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci maturity - více informací zde (Magistrát hlavního města Prahy) nebo zde (Krajský úřad České Budějovice)

Upozornění: bez těchto povinných příloh nebude přihláška zpracována!

Podmínky přijetí:

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Pokud úspěšně absolvuje přijímací řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

Zahraniční uchazeči:

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce. Zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.