Uchazeč zašle elektronickou přihlášku s povinnými součástmi (viz sekce Přihlášky) a s motivačním dopisem. Přijímací komise zhodnotí motivační dopis v den konání přijímacího řízení bez osobní účasti uchazeče a následně na úřední desce zveřejní výsledek přijímacího řízení.

REŽIE A SCÉNÁRISTIKA

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění

VFX A KLASICKÁ ANIMACE

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění
 • na toto zaměření lze přijmout i uchazeče s částečným sluchovým postižením

KAMERA

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

ZVUK

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

STŘIH

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

PRODUKCE

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • organizační talent, komunikativnost, schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí

Jak se přihlásit?

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Termín přijímacího řízení pro školní rok 2022/23:
  druhý termín 1. 9. 2022 (bez osobní účasti uchazeče)
 • Přihlášky k přijímacímu řízení se zasílají elektronicky:
  druhý termín do 12. 8. 2022

  Na přihlášce specifikujte zaměření, na které se hlásíte.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají pro oba dva druhy studia - jak bakalářského, tak navazujícího magisterského – elektronicky.

Zejména slovenské uchazeče o studium upozorňujeme, že je nutné vyplnit českou přihlášku ke studiu - formulář SEVT!

Podat elektronickou přihlášku ke studiu

Povinné přílohy přihlášky

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč na číslo účtu 912717573/0300 – ČSOB Písek, variabilní symbol je rodné číslo uchazeče. Do zprávy pro příjemce uveďte "přijímací řízení + příjmení". Administrativní poplatek je nevratný
 • strukturovaný životopis
 • maturitní vysvědčení  (uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, předloží jako přílohu libovolné vysvědčení SŠ)
 • zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci středoškolského vzdělání - více informací zde (Magistrát hlavního města Prahy) nebo zde (Krajský úřad České Budějovice); pokud uchazeč má nostrifikaci již v době podání přihlášky ke studiu, nahraje ji jako přílohu k elektronické přihlášce

Upozornění: bez těchto povinných příloh nebude přihláška zpracována!

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Pokud úspěšně absolvuje přijímací řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

Zahraniční uchazeči

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce. Zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.