VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 82-43-N/07 TEORIE A PRAXE MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY
OBOR VZDĚLÁNÍ: 82-43-N MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

SVOŠF Písek připravuje studenty pro různé profese ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích a vědeckých pracovištích nebo kulturních zařízeních. Studenti získají teoretické a praktické dovednosti i v oblasti zpravodajství a publicistiky.

Zaměření:

 • Režie a scenáristika
 • Vizuální efekty a klasická animace
 • Kamera
 • Zvuk
 • Střih
 • Produkce

Během studia je kladen vysoký důraz na manuální dovednosti, na zvládnutí techniky a příslušných softwarů. Bez ohledu na tvůrčí ambice studentů je nutnou podmínkou k úspěšnému vykonání závěrečného absolutoria právě zvládnutí těchto dovedností a schopnost samostatného rozhodování. Dalším podstatným prvkem, který v mediální sféře hraje významnou roli, je vystupování, schopnost komunikace, flexibilita a schopnost improvizace. To vše škola studentovi poskytuje a stejně tak od něj žádá, skládá-li absolutorium.

Studenti absolvují ucelenou řadu teoretických přednášek a praktických seminářů, v nichž se seznámí s obecnými zákonitostmi filmové, televizní a rozhlasové tvorby a v nemenší míře s jejími řemeslnými náležitostmi. Rozsah a náplň cvičení, tedy jejich umělecké tvorby, je seznámí v dostatečné šíři se všemi klasickými i nově vznikajícími způsoby a technologiemi záznamu a zpracování filmového a televizního obrazu, zvuku ve filmu, televizi (všech formátů a žánrů), v rozhlase i divadle. Během vzdělávání se seznamují s problematikou vzniku audiovizuálního díla se zaměřením na řízení tvůrčího štábu, ekonomiku, i aplikované ekonomické discipliny – to vše ve vztahu ke specifice práce ve sféře kultury a umění. Zvládnuté vědomosti, znalosti, dovednosti a poznatky jim dávají možnosti široké flexibility uplatnit se na nejrůznějších pracovištích a projektech, v nichž jsou studované obory a specializace frekventovány. Zároveň by měli být garantem výkonnému producentovi za plynulou výrobu projektu a udržení všech finančních parametrů.

Studenti se během vzdělávání seznamují s klasickými technologiemi a v nemenší míře s progresivními technologiemi, počítačovými aplikacemi a jinými současnými trendy v oboru. Tato specializace a současně široké spektrum poznání všech dostupných technologií, principů klasické i moderní animované tvorby, jim dávají možnosti široké flexibility uplatnit se adekvátním způsobem na nejrůznějších pracovištích a na projektech, v nichž je animovaná tvorba aplikována na profesionální úrovni.

Studenti si osvojí:

 • znalost vývoje hmotné kultury
 • znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie
 • znalost historického vývoje kinematografie
 • znalost technologie výroby audiovizuálních děl
 • schopnost komunikace a spolupráce v kolektivu
 • znalost filmové řeči a střihové skladby
 • schopnost rozlišení filmových žánrů a znalost jejich specifik
 • znalost principů fotografického zobrazování
 • ovládání technických prostředků a zařízení, určených pro příjem obrazu
 • znalost a ovládání studiové techniky
 • znalost a ovládání osvětlovací techniky
 • znalost laboratorního zpracování kinematografických materiálů
 • znalost a ovládání přístrojů a zařízení pro příjem a zpracování zvuku
 • znalost a ovládání přístrojů a zařízení pro zpracování obrazového signálu včetně střihu
 • znalost základních trikových postupů v mokrém procesu i v elektronice
 • podrobná znalost práce jednotlivých členů hlavního tvůrčího štábu
 • detailní znalost práce skriptky
 • dokonalá orientace v literárním a technickém scénáři
 • schopnost vytvořit na základě technického scénáře technické listy
 • znalost problematiky multimediální tvorby
 • všeobecná znalost autorského práva
 • schopnost kultivovaného projevu před mikrofonem a kamerou
 • schopnost grafického vyjadřování a samostatné tvorby
 • znalost různých výtvarných technik
 • znalost práce s různými materiály
 • znalost různých technologií v animovaném filmu
 • schopnost vytvořit scénografický návrh pro animovaný film
 • dokonalá orientace v technickém scénáři
 • dokonalá orientace v obrázkovém scénáři
 • schopnost práce v kolektivu a dobré komunikace s okolím
 • znalost fázování a animace různých materiálů
 • znalost principů počítačové animace

Profil absolventa:

Základním předpokladem pro výkon profesí v multimediální tvorbě je znalost filmové řeči. Od ní se pak odvíjí další disciplíny, které vedou ke schopnostem absolventa napsat scénář, pracovat s ním na přípravě, samotném natáčení a při dokončovacích pracích. Dokázat obrazově ztvárnit scénářem popsaný děj, vytvořit střihově srozumitelný celek opět při respektování filmové řeči, vytvořit zvukovou složku díla, včetně výběru hudby. U hraných příběhů pak k tomu přistupuje výběr vhodného herce a práce s ním. Díky tomu, že absolventi dostali během vzdělávání několikrát možnost se samostatně projevit – napsat vlastní scénář, postavit se za kameru, sestříhat natočený materiál, naanimovat příběh, provést zvukovou mixáž včetně zvukových efektů a celý projekt organizačně zajistit, přistupují v praxi k hlavním profesím s jistou dávkou respektu a především s vědomím plné odpovědnosti. Je samozřejmé, že mnozí z absolventů mají vyšší ambice a asistentské profese jsou pro ně odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání, či samostatné tvorbě.

Absolventi vykonávají profese tvůrčích členů filmových a televizních štábů, zvukových studií a v průběhu postprodukce. Seznámili se s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti oborů filmového a televizního obrazu, střihové skladby, hudby a zvuku jako výrazových uměleckých prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Jsou seznámeni s organizací a řízením jako s teoretickou disciplínou a praktickými aplikacemi ve vztahu k práci ve filmovém a televizním štábu v profesích asistentů produkce. Absolventi se orientují teoreticky i prakticky v problematice řízení, organizace práce, marketingu, informatiky, P. R., což jim dává předpoklady pro práci ve funkcích asistentů manažerů multimediálních projektů v nejrůznějších dalších institucích a zařízeních, v nichž je realizováno nebo prezentováno určitou formou multimediální dílo.

Absolventi oboru budou díky koncepci vzdělávání ovládat i náročnou klasickou filmovou technologii, která je vlastně základem veškeré audiovizuální tvorby, nositelkou principů, platících i v moderních médiích. Organizace vzdělávacího procesu, týmová a individuální práce totiž umožní pracovat s touto klasickou špičkovou technikou. Vazba na různé společnosti a složení pedagogického sboru pak umožní studentům dostat se do kontaktu s pracovišti, která jsou vybavená nejmodernějšími technologiemi. Tato zařízení však pro svoji vysokou pořizovací cenu nejsou vlastnictvím jednoho studia, nýbrž jsou roztroušena na různých pracovištích různých společností, od veřejnoprávní televize až po soukromé produkční společnosti. K ucelenému obrazu současné techniky je však tato znalost nutná. Častá práce s technikou, průběžná konfrontace teoretických vědomostí s praxí v nich vypěstuje návyky a dovednosti, které odliší absolventy od svých kolegů ze středních odborných škol a zároveň vytvoří předpoklady pro další vzdělávání uměleckých nebo technicko uměleckých oborů na vysoké škole.

Školné

 • 50.000,- Kč / školní rok
 • školné se platí vždy celé najednou
 • u mimořádně talentovaných a úspěšných studentů může škola snížit školné

Studenti mají možnost získat tato stipendia

 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium