Bakalářské studium

Studijní program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Studijní obor: Tvorba audiovizuálního díla

režie

dokument

kamera

střih

zvuk

produkce

vizuální efekty &
klasická animace

dramaturgie 
a scénáristika

rezie

Režie

Ateliér režijní tvorby – MgA. Moris Issa, MgA. Petr Slavík, MgA. Jan Míka

Ateliér je zaměřen na zvládnutí filmového řemesla ve všech složkách.
Dokonalé zvládnutí řemesla je základní předpoklad pro pozdější svobodnou tvorbu. Student se naučí:

 • číst a hodnotit psané slovo
 • dívat se a hodnotit pohyblivé obrázky
 • zpracovávat myšlenky, a to nejen své
 • vyjádřit se filmovou řečí
 • používat všechny dostupné technologie
 • pracovat v týmu i bez něj
 • stát se autonomním, nezávislým tvůrcem


Absolventi se zaměřením na režii poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech. Budou připraveni pracovat v obdobných funkcích v rozhlasových, dabingových a jiných profesně příbuzných studiích, případně v adekvátních funkcích v divadlech. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem filmové tvorby.

dokument

Dokument

Ateliér dokumentární tvorby – Doc. PhDr. Jana Hádková, Doc. MgA. Olga Sommerová

V ateliéru dokumentární tvorby studenti získají přehled a povědomí o stavu oboru a naučí se základní pravidla budoucí profese.

Ve výuce se studenti věnují těmto aspektům:

 • seznámení se s domácí a zahraniční dokumentární tvorbou
 • analýza děl zaměřená na prezentaci současného dokumentu
 • osvojení jednotlivých fází přípravy dokumentu
 • zákonitosti profesní spolupráce na realizaci dokumentu - vztah režiséra s ostatními členy štábu
 • spolupráce pedagoga se studenty na ročníkových realizacích dokumentárních filmů – dílna v rámci ateliéru
 • rozšiřování dovedností prostřednictvím praktických cvičení – dílna v rámci ateliéru
 • dramaturgické rozbory- seminární práce

Absolventi se zaměřením na dokumentární film poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech. Budou připraveni pracovat v obdobných funkcích v rozhlasových, dabingových a jiných profesně příbuzných studiích, případně v adekvátních funkcích v divadlech. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem filmové tvorby.

kamera1

Kamera

Ateliér kamery – MgA. Jiří Krejčík

Ateliér kamery vychází z teoretických a praktických cvičení, která naučí studenty výtvarnému řešení filmového a TV díla. Na základech řemeslné zručnosti budou zvládat elementární situace všech atmosfér a situací, které nejen současná, ale i jakákoli forma obrazu k vyjádření potřebuje. Studenti se seznámí s kompletní specifikací profese kameramana, jeho povinnostmi i právy v rámci přípravy, samotného natáčení i dokončení díla. Řada praktických cvičení (oborové a společné se studenty režie, produkce, střihu a zvuku) dovede studenty k závěrečnému absolventskému souboru, který by měl prokázat nejen teoretické, ale především praktické zvládnutí oboru.

Obor tvoří kompletní kameramanské vzdělání v oblasti filmové, televizní, digitální a počítačové techniky s tvůrčím využitím výrazových prostředků obrazové složky, jako jsou světlotonální, lineární, barevné a pohybové řešení obrazových kompozic, převod literární předlohy a scénářů do pravidel filmové řeči, která jsou základem kvalitního filmového díla.

kamera2

Výuka se věnuje těmto faktorům:

 • práva a povinnosti kameramana
 • postavení a pohyb kamery
 • filmová osa, velikost záběru
 • kompozice
 • filmové a reálné atmosféry
 • světlo a jeho význam
 • barva a práce s ní
 • filmová skladba
 • stylizace obrazu
 • praktická realizace scény, obrazu
 • práce s technickým scénářem
 • obhlídky, lokace
 • postprodukční práce, triky, grading
 • výroba kopií do kin a TV

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici v tvůrčím štábu: kameramana, druhého kameramana, asistenta kameramana ve filmové, televizní, rozhlasové a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků v rozhlasových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti filmového a televizního obrazu jako výrazového uměleckého prostředku. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, postprodukčních studiích celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí obrazu a zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

strih

Střih

Ateliér střihu – Doc. Eva Bobková, prof. Alois Fišárek, MgA. Marek Opatrný, Ing. Michal Popela

Jedním z nejdůležitějších úkolů střihové skladby, ve spojení s dalšími tvůrčími složkami, je vytváření specifické makro i mikro struktury audiovizuálních děl. Střihová skladba se zabývá syntaktickými aspekty díla a vytvářením kontinuálního a úplného uměleckého obrazu skutečnosti, která nás obklopuje.

Studenti se věnují v ateliéru střihu těmto aspektům:

 • vývoj střihové skladby v souvislosti s ostatními tvůrčími složkami audiovizuálních děl i kulturním vývojem společnosti
 • skladebná struktura díla a její výstavba z hlediska makro i mikro struktury díla
 • tvůrčí aplikace střihových pravidel – jejich využití a porušování
 • vliv filmových technologií na realizaci střihové skladby
 • střihová skladba v návaznosti na vývoj a změnu příjmových technologií a z toho plynoucí různorodost cílových skupin diváků
 • detailní rozbory syntagmatických a vazebných vztahů jednotlivých záběrů
 • střihač – člen týmu – jeho postavení a úloha ve filmovém štábu

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici střihače ve filmové, televizní, rozhlasové a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků ve střihových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti oborů střihu jako výrazových uměleckých prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, postprodukčních studií celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí obrazu a zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

zvuk

Zvuk

Ateliér zvuku – Doc. Karel Jaroš, MgA. Ladislav Greiner, Jiří Zobač, Jiří Štekr

Studenti se seznámí se zvukovou technikou a zvukem jako takovým. Za pomoci odborných pedagogů se budou orientovat v teorii zvukové tvorby, kterou aplikují v praxi. K dispozici mají nejrůznější zvuková zařízení, která budou používat při natáčení svých cvičení. V rámci těchto cvičení se seznámí s realizačními postupy. Příprava a vlastní mix audiovizuálního díla se provádí ve zvukové střižně vybavené softwarem Pro Tools. V tomto míchacím pracovišti je možné míchat jak klasickou televizní stereo produkci, tak i digitální záznam 5.1. Protože nedílnou součástí audiovizuálního díla je i hudba, studenti jsou rovněž seznamováni a v praxi provádějí nahrávání hudby při různých koncertech a hudebních vystoupeních. Pro tyto účely je škola vybavena špičkovými mikrofony.

Během studia se studenti seznámí s těmito aspekty:

 • akustické měniče zvuku
 • stereofonní a vícekanálový záznam a reprodukce zvuku
 • digitální aplikace pro filmovou a televizní postprodukci
 • živé vysílání
 • hudba ve filmu a v televizi
 • základy zvukové a hudební dramaturgie
 • zvukové studio, studiová technika
 • software Pro Tools
 • zvukové procesory a míchací pulty
 • ruchová a hudební banka

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici zvukaře ve filmové, televizní, rozhlasové a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků ve zvukových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti oborů zvuku jako výrazových uměleckých prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, dabingových a postprodukčních studií celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

produkce

Produkce

Ateliér produkce – MgA. Aleš Týbl, MgA. Selma Ročková, Mgr. Jiří Beránek

Tento ateliér je zaměřen na schopnost studentů řídit školní projekt z pozice vedoucího produkce, dále na komunikaci mezi vedoucím produkce, tvůrčím a realizačním štábem. Výsledkem je praktická aplikace všech vědomostí, zdokonalování dovedností při přípravě praktických cvičení a absolventských filmů dle předepsané metodiky. Důležitá je i kontrola všech administrativních požadavků těchto cvičení, kontrola právního ošetření projektu (autoři, hudba, archiv), společné rozbory praktických cvičení a také realizační porady.

Během studia se studenti seznámí s těmito aspekty:

 • kompletní výroba audiovizuálního díla (celovečerní film, TV inscenace, dokument, videoklip, animovaný film)
 • získání zkušeností v organizaci a ekonomické rozvaze vč. vyúčtování audiovizuálního díla
 • produkční, právní, licenční a ekonomické znalosti při výrobě audiovizuálního díla
 • v rámci studia i možnost praktického zapojení do zakázkové tvorby školy
 • organizace Mezinárodního filmového festivalu studentských filmů Písek

Absolventi se zaměřením na produkci se seznámí se základy ekonomie a ekonomiky jako teoretické vědecké discipliny a jejími praktickými aplikacemi v tvorbě multimediálního díla, s organizací a řízením opět jako s teoretickou disciplínou a praktickými aplikacemi ve vztahu k práci ve filmovém a televizním štábu v profesích vedoucího produkce, jeho zástupců. Absolventi se orientují teoreticky i prakticky v problematice řízení, organizace práce, marketingu, informatiky, P. R. atd., což jim dá předpoklady pro práci ve funkcích manažerů multimediálních projektů v nejrůznějších dalších institucích a zařízeních, v nichž je realizováno nebo prezentováno určitou formou multimediální dílo. Zvládnuté vědomosti, znalosti, dovednosti a poznatky jim dají absolventům možnosti široké flexibility uplatnit se na nejrůznějších pracovištích a projektech, v nichž jsou studované obory a specializace frekventovány. Po kratší asistentské praxi by měl být posluchač schopen zastávat vedoucí postavení ve výrobním štábu a být partnerem pro režiséra filmu v běžných situacích filmové a televizní výroby. Zároveň by měl být garantem výkonnému producentovi za plynulou výrobu projektu a udržení všech finančních parametrů.

efekty animace

Vizuální efekty & klasická animace

Ateliér animace – Martin Otevřel, MgA. Jan Míka, BcA. Daniel Severa, Lubor Zelinka, DiS.

Studenti se zaměřují jak na animovaný film, tak i na obrazové triky v hraném filmu. Současné technologické postupy výroby animovaného filmu a tvorby vizuálních efektů jsou velmi blízké a jsou vytvářeny stejnými počítačovými nástroji. Po osvojení základů znalostí technologií si studenti zvolí zaměření z uvedených směrů filmových obrazových triků, nebo v rámci animace určitou animační techniku:

 • vizuální efekty
 • speciální efekty
 • 3D modelování
 • 3D animace

V rámci studia se studenti zabývají vizuálními efekty VFX, speciálními efekty SFX, 3D modelováním a 3D animací v hraných, kombinovaných a animovaných filmech, a to umožňuje studentům získat vědomosti technologických postupů výroby a digitálního zpracování filmu. Posluchači se zde učí ve 2D a 3D prostoru za pomoci softwarů Nuke, After Effects, Photoshop a Maya tvořit nejen VFX a SFX, ale i vyrobit celý film, aby po dokončení studia byli také konkurenceschopní a mohli získat pozice v českých trikových filmových studiích i ve velkých světových trikových studiích a televizních kanálech. Během studia jsou zajišťovány stáže v profesionálním prostředí a studenti tak získávají zkušenosti přímo v praxi, při práci na českých a zahraničních filmech.

 • klasická kreslená animace
 • klasická loutková animace
 • počítačová animace
 • ostatní animační techniky

Studenti se v průběhu studia seznámí se všemi technikami animace, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu. Také si osvojí vědomosti a dovednosti při tvorbě pohyblivé grafiky dnes často užívané v reklamních spotech, TV vstupech a v internetové grafice. Naučí se vyprávět příběh pomocí animace prostřednictvím vlastních výtvarných ztvárnění figur a scény. Studijní animační program je zaměřen na rozvíjení výtvarného projevu, práce s hmotou a pohyb v 2D a 3D prostoru. Absolventi najdou uplatnění ve specializovaných studiích, zabývajících se animovanou tvorbou. Dále v agenturách, které se věnují zvláštním filmovým postupům a trikům, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích a v televizních kanálech. Mohou pracovat také u agentur, které se zabývají prezentací animované tvorby a zvláštních filmových a televizních postupů v nejširším slova smyslu.

dramaturgie

Dramaturgie a scenáristika

Ateliér Dramaturgie a scenáristiky – Mgr. Lenka Procházková, MgA. Bedřich Ludvík

Výuka se věnuje těmto aspektům:

 • poslání dramaturga a scenáristy
 • výběr materiálu
 • zpracování myšlenky
 • charakter a psychologie postav
 • tvorba literárních scénářů
 • tvůrčí psaní
 • seznámení se s celým procesem tvorby audiovizuálního díla
 • podílení se na natáčení praktických cvičení

Absolventi poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech dokumentaristiky, publicistiky a žurnalistiky. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem hrané nebo dokumentární tvorby.

Navazující magisterské studium

Studijní program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Studijní obor: Tvorba audiovizuálního díla

Ateliér tvorby – garant: prof. Alois Fišárek

Pedagogové jednotlivých zaměření:

Režie hraného filmu: prof. Juraj Jakubisko
Režie dokumentárního filmu: doc. PhDr. Jana Hádková
Dramaturgie a scenáristika: Mgr. Lenka Procházková, MgA. Bedřich Ludvík
Kamera: prof. MgA. Marek Jícha
Zvuk: doc. Ing. Karel Jaroš, MgA. Juraj Žák, Jiří Zobač
Střih: doc. Mgr. Eva Bobková, prof. Alois Fišárek, MgA. Marek Opatrný, MgA. Jakub Vansa
Vizuální efekty a klasická animace: Martin Otevřel, MgA. Jan Míka, Lubor Zelinka, DiS.
Produkce a producentství: MgA. Aleš Týbl, Mgr. Jaroslav Kučera

Cílem a posláním studia je navázat na znalosti a praktické dovednosti dosažené při studiu tvorby audiovizuálního díla na bakalářském stupni, které studentům poskytuje profesní jistotu v hlavních tvůrčích profesích. Nyní jde o to, směřovat je k vlastní umělecké tvorbě, sebereflexi vlastních tvůrčích projektů, prohlubovat jejich představivost, vytříbit estetické a dramatické cítění a zároveň je průběžně seznamovat s technologickými novinkami a metodami, rozšiřujícími možnosti multimediální tvorby. Magisterské studium bude rovněž reflektovat integraci české multimediální tvorby především v rámci EU, ale nejen v ní, a to jak po stránce hledání společného a spojujícího tématu a myšlenky, tak i po stránce jazykové vybavenosti.

V rámci zaměření Produkce a producentství je kladen důraz na precizní mapování ekonomických aspektů multimediální tvorby, schopnost finanční analýzy předkládaného projektu, na odpovídající přípravu prezentace svěřených multimediálních projektů koprodukčním partnerům, sponzorům a dalším subjektům (na nejrůznější úrovni výroby a uvedení multimediální díla), a to nejen na domácí, ale i zahraniční platformě (především, ale nejen v rámci EU).

Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit kromě absolventů bakalářského studia FAMO v Písku i absolventi bakalářských studijních programů z jiných vysokých škol. Podmínky jsou uvedeny v sekci Přijímací řízení.