Bakalářské studium

B0211P310001 Multimediální produkce
Charakteristika podle ISCED F 0211 – Audiovizuální technika a mediální produkce

Studijní program Multimediální produkce patří mezi umělecké obory se zaměřením na filmovou, televizní, rozhlasovou a multimediální tvorbu, dále pak na teorii a historii uměleckého oboru (viz Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, Sb. zákonů č. 275/2016, část třicátá první).

Studijní program Multimediální produkce si klade za cíl poskytovat studentům potřebné a stále kvalitnější tvůrčí zázemí, které je v souladu s posledními technickými trendy v oboru. Škola dělá maximum pro to, aby vybavila odborná pracoviště moderními digitálními technologiemi pro záznam a zpracování obrazu a zvuku. Dále je zřejmá orientace školy na klasické techniky animačních a postprodukčních technologií, ale i na počítačové animace.

Studijní program je koncipován jako profesní, propojení s praxí hraje významnou roli. Studenti během studia realizují své multimediální projekty, pro které si sestavují tvůrčí štáby. S postupujícími studijními semestry stoupá i náročnost jednotlivých cvičení, což se odráží i na potřebě mít pro realizaci daného cvičení stále profesionálnější filmovou techniku, kterou škola disponuje. Tento faktor pak ve spojitosti s odbornou praxí v profesionálním světě, kterou studenti během studia absolvují, poskytuje maximální možnou připravenost pro budoucí vykonávání dané profese. Naši absolventi jsou oceňováni pro své profesionální jednání.

Studovat na FAMO v Písku je specifické v tom, že do vzdělávání budoucích filmařů jsou zapojeni odborníci z praxe, kteří doplňují teoretický základ o zkušenosti ze současného profesionálního světa. Mohou tak studentům poskytnout nejlepší zpětnou vazbu na jejich semestrální cvičení. Obrovskou výhodou rovněž je, že odborníci mohou svým svěřencům pomoci v získání odborné praxe.

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku má v současnosti smluvně zajištěné partnery, u kterých mohou studenti své praxe absolvovat. Ti nejschopnější pak mohou po absolvování studia k našim partnerům i nastoupit jako stálí zaměstnanci.

Odborné znalosti absolventů

 • absolventi mají komplexní znalosti v rámci oboru a umějí je využít
 • uvažují i nad rámec oboru, jsou schopni nabídnout kreativní řešení
 • zvládají analyticky a kriticky reflektovat tvorbu multimediálních děl
 • není pro ně problém veřejná prezentace jejich záměru
 • orientují se v současné umělecké tvorbě a jejích trendech
 • rozumějí nejen autorskému právu

Uplatnění absolventů

 • ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích
 • v reklamních agenturách a mediálních domech
 • ve vzdělávacích institucích, na vědeckých i kulturních pracovištích

V rámci studia je nutné si zvolit následující zaměření vycházející z povinně volitelného předmětu – Ateliéru:

Ateliér hrané tvorby

Ateliér je zaměřen na výchovu všestranně vzdělaného filmového režizéra i na zvládnutí filmového řemesla ve všech složkách.
Teoretické základy i dokonalé zvládnutí řemesla jsou nezbytnými předpoklady pro pozdější svobodnou tvorbu. Student se naučí:

 • číst a hodnotit psané slovo
 • dívat se a hodnotit pohyblivé obrázky
 • zpracovávat myšlenky, a to nejen své
 • vyjádřit se filmovou řečí
 • pracovat s jednotlivými žánry i tvůrčími postupy
 • používat všechny dostupné technologie
 • pracovat v týmu i bez něj
 • stát se autonomním, nezávislým tvůrcem

Absolventi se zaměřením na režii poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech. Budou připraveni pracovat v obdobných funkcích v rozhlasových, dabingových a jiných profesně příbuzných studiích, případně v adekvátních funkcích v divadlech. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem filmové tvorby.

Ateliér dokumentární tvorby

V ateliéru dokumentární tvorby studenti získají přehled a povědomí o stavu oboru a naučí se základní pravidla budoucí profese.

Absolventi se zaměřením na dokumentární film poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech. Budou připraveni pracovat v obdobných funkcích v rozhlasových, dabingových a jiných profesně příbuzných studiích, případně v adekvátních funkcích v divadlech. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem filmové tvorby.

Ateliér kamery

Ateliér kamery vychází z teoretických a praktických cvičení, která naučí studenty výtvarnému řešení filmového a TV díla. Na základech řemeslné zručnosti budou zvládat elementární situace všech atmosfér a situací, které nejen současná, ale i jakákoli forma obrazu k vyjádření potřebuje. Studenti se seznámí s kompletní specifikací profese kameramana, jeho povinnostmi i právy v rámci přípravy, samotného natáčení i dokončení díla. Řada praktických cvičení (oborové a společné se studenty režie, produkce, střihu a zvuku) dovede studenty k závěrečnému absolventskému souboru, který by měl prokázat nejen teoretické, ale především praktické zvládnutí oboru.

Obor tvoří kompletní kameramanské vzdělání v oblasti filmové, televizní, digitální a počítačové techniky s tvůrčím využitím výrazových prostředků obrazové složky, jako jsou světlotonální, lineární, barevné a pohybové řešení obrazových kompozic, převod literární předlohy a scénářů do pravidel filmové řeči, která jsou základem kvalitního filmového díla.

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici v tvůrčím štábu: kameramana, druhého kameramana, asistenta kameramana ve filmové, televizní a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků v rozhlasových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti filmového a televizního obrazu jako výrazového uměleckého prostředku. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, postprodukčních studiích celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí obrazu a zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

Ateliér střihu

Jedním z nejdůležitějších úkolů střihové skladby, ve spojení s dalšími tvůrčími složkami, je vytváření specifické makro i mikro struktury audiovizuálních děl. Střihová skladba se zabývá syntaktickými aspekty díla a vytvářením kontinuálního a úplného uměleckého obrazu skutečnosti, která nás obklopuje.

Absolventi jsou připraveni pro práci v pozici střihače ve filmové, televizní, reklamní a internetové tvorbě, potažmo na místech tvůrčích a technických pracovníků ve střihových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Poznají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti skladebných uměleckých výrazových prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, postprodukčních studií regionálního i celostátního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech - v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí obrazu a zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

Ateliér zvuku

Studenti se do hloubky seznámí s problematikou pojmu zvuk, se zvukovou technikou a za pomocí odborných pedagogů se budou orientovat v teorii zvukové tvorby, kterou aplikují v praxi. Pro natáčení svých cvičení mají k dispozici profesionální zvuková zařízení, která budou používat při natáčení svých cvičení, při nichž se seznámí s realizačními postupy. Příprava a postprodukční zpracování audiovizuálního díla se provádí ve zvukových pracovištích (DAW) vybavených softwarem Pro Tools (s bohatou efektovou výbavou) do stereofonního i vícekanálového formátu (5.1). Nedílnou součástí audiovizuálního díla je i hudba, s jejímž systémem nahrávání jsou studenti seznamováni a následně v praxi realizují natáčení hudebních snímků při různých koncertech a hudebních produkcích. Pro tyto účely je škola vybavena špičkovými mikrofony a záznamovým zařízením.

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici zvukaře ve filmové, televizní, rozhlasové a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků ve zvukových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí přístupy a náležitosti oborů zvuku jako výrazových uměleckých prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, dabingových a postprodukčních studií celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

Ateliér produkce

Tento ateliér je zaměřen na schopnost studentů řídit školní projekt z pozice vedoucího produkce, dále na komunikaci mezi vedoucím produkce, tvůrčím a realizačním štábem. Výsledkem je praktická aplikace všech vědomostí, zdokonalování dovedností při přípravě praktických cvičení a absolventských filmů dle předepsané metodiky. Důležitá je i kontrola všech administrativních požadavků těchto cvičení, kontrola právního ošetření projektu (autoři, hudba, archiv), společné rozbory praktických cvičení a také realizační porady.

Absolventi se zaměřením na produkci se seznámí se základy ekonomie a ekonomiky jako teoretické vědecké discipliny a jejími praktickými aplikacemi v tvorbě multimediálního díla, s organizací a řízením opět jako s teoretickou disciplínou a praktickými aplikacemi ve vztahu k práci ve filmovém a televizním štábu v profesích vedoucího produkce, jeho zástupců. Absolventi se orientují teoreticky i prakticky v problematice řízení, organizace práce, marketingu, informatiky, P. R. atd., což jim dá předpoklady pro práci ve funkcích manažerů multimediálních projektů v nejrůznějších dalších institucích a zařízeních, v nichž je realizováno nebo prezentováno určitou formou multimediální dílo. Zvládnuté vědomosti, znalosti, dovednosti a poznatky jim dají absolventům možnosti široké flexibility uplatnit se na nejrůznějších pracovištích a projektech, v nichž jsou studované obory a specializace frekventovány. Po kratší asistentské praxi by měl být posluchač schopen zastávat vedoucí postavení ve výrobním štábu a být partnerem pro režiséra filmu v běžných situacích filmové a televizní výroby. Zároveň by měl být garantem výkonnému producentovi za plynulou výrobu projektu a udržení všech finančních parametrů.

Ateliér vizuálních efektů a klasické animace

Studium se zaměřuje zejména na animovaný film a na obrazové triky v hraném filmu. Vzhledem k tomu, že současné technologické postupy výroby animovaného filmu a tvorby vizuálních efektů (VFX) jsou si velmi blízké a jsou vytvářeny stejnými počítačovými nástroji, získají studenti svým studiem základní průpravu v obou směrech. Po osvojení základů znalostí technologií studenti obvykle inklinují více k jednomu či druhému zaměření. V prvním a druhém ročníku jsou studenti seznámeni se základní paletou animačních technologií od klasické kreslené, přes 2D ploškovou až k loutkové a 3D animaci. Důraz je zprvu kladen na základní postupy při vytváření animací- od jednodušších pohybů až po charakterovou animaci. V průběhu studia je pozornost věnována také problematice počítačových her. Student je přitom při studiu veden zejména s ohledem na jeho zvolené zaměření a zejména v pozdějších ročnících je již volba technologie realizace cvičení či postupového filmu volena podle schopností a preferencí studenta.

 • klasická kreslená animace
 • klasická loutková animace
 • klasická plošková animace
 • 2D počítačová animace
 • 3D počítačová animace
 • vizuální efekty
 • netradiční animační techniky

Studenti se v průběhu studia seznámí se všemi základními technikami animace, se základy scenáristiky, střihu a režie animovaného filmu. Také si osvojí vědomosti a dovednosti při tvorbě motion-grafiky dnes často užívané v reklamních spotech, TV vstupech a v internetové grafice. Naučí se vyprávět příběh pomocí animace prostřednictvím vlastních výtvarných ztvárnění figur a scény. Studijní animační program je zaměřen na rozvíjení výtvarného projevu, práci s hmotou a pohybem v 2D a 3D prostoru. V rámci studia se studenti zabývají vizuálními efekty VFX,  3D modelováním a 3D animací v hraných, kombinovaných a animovaných filmech. Velkou výhodou je, že studenti při tvorbě VFX přímo spolupracují se svými kolegy z hraného filmu a vytvářejí vizuální efekty přímo do vznikajících studentských hraných filmů. Naučí se tak dobře spolupracovat v týmu a jimi vytvořené efekty se potom stávají součástí komplexních děl, která často bodují na mezinárodních festivalech studentských filmů.  Posluchači se zde učí pracovat se softwary Nuke, After Effects, Photoshop a Maya. Někdy si mohou pro potřebu prezentace VFX natočit také vlastní individuální krátký hraný film.

Vše je organizováno tak, aby absolventi po dokončení studia byli  konkurenceschopní a mohli získat pozice v českých trikových filmových studiích i ve velkých světových trikových studiích a televizních kanálech. Během studia jsou zajišťovány stáže v profesionálním prostředí a studenti tak získávají zkušenosti přímo v praxi, při práci na českých a zahraničních filmech. Absolventi najdou rovněž uplatnění ve specializovaných studiích, zabývajících se animovanou tvorbou. Dále v agenturách, které se věnují zvláštním filmovým postupům a trikům, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích a v televizních kanálech. Mohou pracovat také u agentur, které se zabývají prezentací animované tvorby a zvláštních filmových a televizních postupů v nejširším slova smyslu.

Ateliér Dramaturgie a scenáristiky

Absolventi poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech dokumentaristiky, publicistiky a žurnalistiky. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem hrané nebo dokumentární tvorby.

Navazující magisterské studium

Studijní program:

N0211P310001 Multimediální produkce
Charakteristika podle ISCED F 0211 – Audiovizuální technika a mediální produkce

Navazující magisterský studijní program Multimediální produkce se řadí do oblasti uměleckých oborů se zaměřením na filmovou, rozhlasovou, televizní a multimediální tvorbu. Do této oblasti spadá také teorie a historie uměleckého oboru, organizace a řízení umělecké praxe (viz Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, Sb. zákonů č. 275/2016, část třicátá první).

Studijní program navazuje na předchozí bakalářské studium a dále ho odborně i umělecky rozvíjí. Vedle osvojení potřebných znalostí a dovedností potřebných k rozvoji kritického myšlení o společnosti, o postavení umění a médií v ní a také o problematice komunikace v této oblasti, je cílem studia poskytnout studentům široké spektrum informací o současných uměleckých trendech. Nabídnout takové znalosti a dovednosti, které mohou zvýšit jejich šance k uplatnění se na trhu práce v oblasti multimediální produkce. Taktéž posilovat uměleckou a tvůrčí činnost akademické obce.

Dále se studijní program snaží na akademické půdě FAMO v Písku vytvořit profesionální etické prostředí pro svobodnou a umělecky náročnou tvorbu. Zvyšovat odbornou a uměleckou péči o studenty, a také kontrolu zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností. Program Multimediální produkce klade vysoký důraz na národní i mezinárodní excelenci v oblasti tvůrčí činnosti studentů i pedagogů a snaží se pokračovat v její internacionalizaci.

Čeho jsou absolventi magisterského studia schopni?

 • prokazují komplexní znalosti v rámci oboru a umějí je prakticky využít
 • jsou obeznámeni s metodami analýzy médií a mediální komunikace
 • jsou připraveni k originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčí aktivity
 • mají znalosti v oblasti vývoje a postavení médií v jednotlivých etapách moderních dějin
 • orientují se v současné umělecké tvorbě a jejích trendech
 • ovládají problematiku autorských práv a jejich užití
 • zvládají analyticky a kriticky reflektovat tvorbu multimediálních děl
 • jsou schopni efektivní komunikace s médii
 • není pro ně problém veřejná prezentace originálního uměleckého výkonu
 • dokážou vytvořit původní autorské dílo

Kde se absolventi uplatní?

 • jako umělci ve svobodném povolání
 • ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích
 • v reklamních agenturách a mediálních domech
 • v grafických, animačních a postprodukčních studiích
 • ve veřejnoprávních i soukromých médiích
 • v kulturních institucích celostátního i regionálního charakteru
 • ve vzdělávacích institucích, na vědeckých i kulturních pracovištích

Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit kromě absolventů bakalářského studia FAMO v Písku i absolventi bakalářských studijních programů z jiných vysokých škol. Podmínky jsou uvedeny v sekci Přijímací řízení.

Školné

 • bakalářské studium: 76.000,- Kč / akademický rok
 • navazující magisterské studium: 76.000,- Kč / akademický rok
 • školné se platí vždy celé najednou
 • u mimořádně talentovaných a úspěšných studentů může škola snížit školné

Stipendia

Studenti mají možnost podle stipendijního řádu získat tato stipendia:

 • ubytovací stipendium – poskytuje MŠMT ČR (studenti s trvalým pobytem mimo okres Písek)
 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium