Bakalářské studium

Uchazeč zašle elektronickou přihlášku s povinnými součástmi i požadovanými talentovými pracemi. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s komisí.

REŽIE, DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné literární tvorby
 • komunikace a práce s lidmi
 • všeobecný kulturní rozhled
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Jedna povídka, která pracuje s dramatickou situací, jejími zvraty, pointováním a s charaktery postav, délka zhruba 5 normostran A4. Komise hodnotí volbu tématu, schopnost fabulovat, srozumitelně vykreslit charakter postavy, vystavět dramatický konflikt a nápaditě ho pointovat. K posouzení talentu není vhodná básnická tvorba, fejetony, eseje a příbuzné žánry

nebo

audiovizuální dílo (AVD), na němž se uchazeč podílel jako scénárista nebo režisér. Předložené AVD nemusí pracovat s dialogem; mohou být použity pouze s ruchy, či hudba. AVD musí mít délku 5 – 10 minut. Komise hodnotí volbu tématu a elementární schopnost vyprávět jednoduchý příběh prostřednictvím skladby záběrů.

2. Rozbor hraného celovečerního nebo televizního filmu v délce maximálně tří normostran. Komise hodnotí schopnost uchazeče definovat téma, analyzovat vývoj příběhu, vývoj postav, užití a přiměřenost stylizace v dílčích složkách (režie, herecké výkony, kamera, výtvarná stránka, střih, hudba).

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis).

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

DOKUMENT

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné literární tvorby
 • komunikace a práce s lidmi
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Námět na jeden dokumentární film na libovolné téma v rozsahu 1 - 2 normalizovaných stran. Uchazeč prokáže schopnost nacházet témata a adekvátním způsobem je chápat jako filmař – dokumentarista, pracovat s obsahovými a dramatickými motivy a vystavět příběh dokumentu filmovými výrazovými prostředky.

2. Rozbor libovolného dokumentárního filmu významného tvůrce – uchazeč zpracuje text do tvaru eseje, v němž jako druhé téma rozvede svůj vztah k dokumentární tvorbě. Uchazeč prokáže schopnost argumentovat a stylistickou zdatnost i přiměřené odborné znalosti z oboru.

3. Seznam shlédnutých dokumentárních filmů naší i zahraniční produkce z posledního roku, které uchazeče zvláště silně oslovily svým tématem či formou zpracování nebo naopak uchazeče zklamaly.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis).

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

KAMERA

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • komunikace a práce s lidmi
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Soubor 10 volných fotografií reprezentující obrazovou tvorbu uchazeče ve formátu 20x30 cm nebo větším.

2. Fotoscénář krátkého hraného výjevu na volné téma v rozsahu nejméně 10 a maximálně 15 záběrů. Záběry na sebe musí skladebně navazovat. Fotografie ve formátu 13x18 cm na šířku musí být nalepeny na kartonu neutrální barvy s popisem vysvětlujícím eventuální pohyb kamery či herců pod každým záběrem. Série snímků bude vytvářet podélnou skládanku.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis).

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

STŘIH

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • dobré komunikační schopnosti a dovednosti
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Písemný rozbor hraného celovečerního filmu, televizního filmu nebo dokumentu v délce maximálně tří normostran se zaměřením na skladebnou stránku díla z hlediska dramaturgické výstavby díla, vazby a řešení obrazu.

2. Fotoscénář krátkého hraného výjevu na volné téma v rozsahu nejméně 10 a maximálně 15 záběrů. Záběry musí na sebe skladebně navazovat. Fotografie musí být nalepeny na kartonu neutrální barvy s popisem vysvětlujícím eventuální pohyb kamery či herců pod každým záběrem.

Jako nepovinnou práci lze předložit např. krátké audiovizuální dílo v maximální délce 15 minut, na kterém se uchazeč podílel jako režisér nebo střihač.

Průběh přijímacího řízení

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

ZVUK

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • komunikace a práce s lidmi
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Písemný rozbor hraného celovečerního filmu, televizního filmu nebo dokumentu v délce maximálně tří normostran se zaměřením na skladebnou stránku díla z hlediska výstavby dramatu, vazby a řešení obrazu a zvuku.

2. Zvuková kompozice vlastního krátkého příběhu zpracovaná jako montáž mluveného slova, hudby a ruchů s přiloženým popisem postupů a zdrojů při jejím vytváření. Časový limit kompozice je 1,5 – 2 minuty. Záznam lze předložit ve formátu Audio CD nebo mp3.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis).

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

PRODUKCE

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • komunikace a práce s lidmi
 • organizační talent
 • schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní znalosti ekonomiky, marketingu a práva
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Esej 1,5 - 2 strany A4 na téma Proč chci studovat filmovou produkci

2. Jedna strana A4 na téma Rozdíl mezi producentem a produkčním

Průběh přijímacího řízení

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

VIZUÁLNÍ EFEKTY & KLASICKÁ ANIMACE

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • možnost studia i pro uchazeče s částečným sluchovým postižením
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • výtvarný talent a schopnost samostatné tvorby
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Výtvarné práce (10 prací). Nekladou se meze různosti výtvarných technik a jejich zpracování. Důležité je použití výtvarného výrazu pro jednotlivé kategorie animovaného filmu.

2. Náměty pro animované filmy (3 náměty). Je předpokládán rozpracovaný námět formou volného vyprávění s náznaky budoucího způsobu realizace v příslušných kategoriích animovaného filmu.

3. Rozbor animovaného filmu - titul podle vlastního výběru (1 rozbor). Vzhledem k zájmu o animovaný film se předpokládá určitá základní znalost názvosloví v oboru.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis). V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

REŽIE, DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné literární tvorby
 • komunikace a práce s lidmi
 • všeobecný kulturní rozhled
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Jedna povídka, která pracuje s dramatickou situací, jejími zvraty, pointováním a s charaktery postav, délka zhruba 5 normostran A4. Komise hodnotí volbu tématu, schopnost fabulovat, srozumitelně vykreslit charakter postavy, vystavět dramatický konflikt a nápaditě ho pointovat. K posouzení talentu není vhodná básnická tvorba, fejetony, eseje a příbuzné žánry

nebo

audiovizuální dílo (AVD), na němž se uchazeč podílel jako scénárista nebo režisér. Předložené AVD nemusí pracovat s dialogem; mohou být použity pouze s ruchy, či hudba. AVD musí mít délku 5 – 10 minut. Komise hodnotí volbu tématu a elementární schopnost vyprávět jednoduchý příběh prostřednictvím skladby záběrů.

2. Rozbor hraného celovečerního nebo televizního filmu v délce maximálně tří normostran. Komise hodnotí schopnost uchazeče definovat téma, analyzovat vývoj příběhu, vývoj postav, užití a přiměřenost stylizace v dílčích složkách (režie, herecké výkony, kamera, výtvarná stránka, střih, hudba).

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis).

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, kde budou zhodnoceny zaslané práce. Uchazeč by měl srozumitelně vysvětlit svoji uměleckou vizi i důvody, které ho vedly k výběru zvoleného zaměření. Dále pohovor ověří kulturní a umělecký, případně i technický rozhled.

Navazující magisterské studium

Studijní program: N0211P310001 Multimediální produkce

FAMO v Písku nabízí navazující magisterské studium jak svým absolventům bakalářského studia, tak absolventům příbuzných škol. Individuálně posuzuje možnosti uchazečů a profesní předpoklady pro zvolené zaměření. Základní podmínkou je předložení bakalářské práce.

Uchazeči o navazující magisterské studium na FAMO v Písku, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FAMO v Písku, budou individuálně posouzeni přijímací komisí, která rozhodne, na kolik je jejich předchozí studium v souladu s požadavky školy. Buď mohou být po absolvování vyrovnávací zkoušky přijati řádně ke studiu, nebo mohou být před řádným studiem přijati ke studiu do tzv. „vyrovnávacího ročníku“, který je zaměřen především na teoretické a praktické dovednosti ve filmové a televizní tvorbě a umožní získat chybějící zkušeností z technologie výroby audiovizuálního díla.

Pro bližší informace o možnosti navazujícího magisterského studia kontaktujte prorektorku RNDr. Naďu Vrbovou: nada.vrbova@filmovka.cz.

Uchazeči o navazující magisterské studium na FAMO v Písku, kteří na této škole absolvovali bakalářské studium, jsou posuzováni komisí skládající se z pedagogů daných ateliérů jednotlivých studijních zaměření – ti se vyjadřují k jednotlivým uchazečům a posuzují zpravidla jejich teoretické i praktické výsledky během výuky. Na základě jejich vyjádření rektor školy učiní rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu.

Jak se přihlásit?

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 • Přijímací řízení pro akademický rok 2023/24:
  první termín 3. 4. 2023
  druhý termín 7. 9. 2023
 • Přihlášky se zasílají elektronicky, povinné práce k přijímacímu řízení dle jednotlivých zaměření (pokud jsou požadovány) se zasílají doporučeně na studijní oddělení:
  první termín do 17. 3. 2023
  druhý termín do 11. 8. 2023
 • Pokud se uchazeč přihlásí na 1. termín a neuspěje, nemůže se již hlásit na 2. termín v září. Jedinou možností je přihlásit se příští rok.
 • Maximální počet přijatých uchazečů: 50

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • Přijímací řízení pro akademický rok 2023/24:
  první termín 18. 5. 2023
  druhý termín 7. 9. 2023
 • Přihlášky se zasílají elektronicky, uchazeči z jiných vysokých škol zašlou svoji bakalářskou práci, úředně ověřenou kopii VŠ diplomu (pokud obojí již uchazeč má) a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení:
  prvcní termín do 12. 5. 2023
  druhý termín do 11. 8. 2023
 • Pokud se uchazeč přihlásí na 1. termín a neuspěje, nemůže se již hlásit na 2. termín v září. Jedinou možností je přihlásit se příští rok.
 • Maximální počet přijatých uchazečů: 35

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají pro oba dva druhy studia - jak bakalářského, tak navazujícího magisterského – elektronicky. Povinné práce se zasílají doporučeně na adresu školy.

Podat elektronickou přihlášku ke studiu

Povinné přílohy přihlášky

 • doklad prokazující zaplacení administrativního poplatku 1.000,- Kč na číslo účtu 190 134 906 / 0300 – ČSOB Písek, variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče. Do zprávy pro příjemce uveďte "přijímací řízení + příjmení". Administrativní poplatek je nevratný
 • strukturovaný životopis
 • maturitní vysvědčení - platí jak pro bakalářské, tak pro magisterské studium; uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, nahrají jako přílohu libovolné vysvědčení SŠ  
 • zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci středoškolského vzdělání - více informací zde (Magistrát hlavního města Prahy) nebo zde (Krajský úřad České Budějovice) – pokud uchazeč má nostrifikaci již v době podání přihlášky ke studiu, nahraje ji jako přílohu k elektronické přihlášce
 • povinné práce předepsané podle zvoleného studijního zaměření + čestné prohlášení o autorství zaslaných prací podepsané uchazečem (doporučeně poštou)

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 48 Zákona o vysokých školách.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které uchazeč prokáže talentové a vědomostní předpoklady ke studiu zvoleného zaměření.

V případě navazujícího magisterského studia je uchazeč přijat až po absolvování bakalářského studia - toto doloží bakalářskou prací a kopií diplomu. Pokud v době přijímacích zkoušek ještě uchazeč nesložil státní bakalářskou zkoušku a neobhájil bakalářskou práci, předloží ji spolu s diplomem při zápisu do studia.

Nemůže-li se řádně přihlášený uchazeč z vážných důvodů dostavit na přijímací řízení (nemoc, či mimořádná událost v rodině), může do pěti dnů doporučeným dopisem požádat rektora o náhradní termín. Po skončení přijímací zkoušky komise sestaví protokol o přijatých uchazečích, kteří vyhověli kritériím pro přijetí ke studiu a předá ho rektorovi školy. Všichni uchazeči o studium budou nejpozději do 30 dnů písemně seznámeni s výsledkem přijímacího řízení. Nepřijatý uchazeč může do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat rektorovi školy odvolání proti nepřijetí. Uchazeč uvede věcné důvody, které dle jeho názoru opodstatňují námitku proti rozhodnutí přijímací komise. Následné rozhodnutí rektora je konečné.

Škola uchovává talentové práce předložené uchazečem k přijímacímu řízení v archivu 3 měsíce po skončení přijímacího řízení. Po této lhůtě jsou práce zlikvidovány. Uchazeč má možnost si talentové práce vyzvednout po 2 měsících od obdržení vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Zahraniční uchazeči

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce.

Uchazeči bakalářského studia musejí doložit tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.

Uchazeči magisterského studia musejí doložit tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (bakalářský nebo magisterský diplom) - více informací zde.