Průběh přijímacího řízení:

Přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů povinné práce ke zvolenému zaměření, které uchazeč zašle spolu s přihláškou (neplatí pro zaměření Produkce), z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Pokud nebude uchazeč vyzvaný k doplnění prací, dostaví se automaticky na přijímací řízení (i pokud z nejrůznějších důvodů neobdrží zvací dopis).

V den konání přijímacích zkoušek uchazeči absolvují zkoušku před přijímací komisí, která prověří základní znalosti dějin filmu, literatury, divadla, výtvarného umění, hudby a také základní středoškolské znalosti. Dále zde budou zhodnoceny zaslané práce.

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle spolu s přihláškou ukázky vlastní tvorby (není omezeno – povídky, básně, krátké filmy na DVD, portfolio prací atd.).
 • pohovor s přijímací komisí, zkouška

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění
 • na toto zaměření lze přijmout i uchazeče s částečným sluchovým postižením

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle spolu s přihláškou ukázky vlastní tvorby (krátké filmy na DVD, kresby, náčrty, obrazy, portfolio prací atd.)
 • pohovor s přijímací komisí, zkouška
 • eventuální kresba dle zadání přijímací komise

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle spolu s přihláškou ukázky vlastní tvorby (fotografie, krátké filmy na DVD, portfolio prací atd.)
 • pohovor s přijímací komisí, zkouška

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle spolu s přihláškou ukázky vlastní tvorby (zvukové nahrávky, zvukové příběhy, ozvučený film, portfolio prací atd.)
 • pohovor s přijímací komisí, zkouška

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle spolu s přihláškou např. fotografie, sestříhaný příběh, video, portfolio prací apod.
 • pohovor s přijímací komisí, zkouška

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • organizační talent, komunikativnost, schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí

Průběh přijímacího řízení:

 • pohovor s přijímací komisí, zkouška

JAK SE PŘIHLÁSIT

Termíny přijímacího řízení

 • Termín přijímacího řízení pro školní rok 2020/21: 11. 6. 2020 (1. termín) nebo 3. 9. 2020
  (2. termín) vždy v 10:00 hod.

 • Přihlášky a práce k přijímacímu řízení je možno zasílat na adresu školy do 1. 6. 2020 nebo do
  19. 8. 2020. Na přihlášce prosím specifikujte zaměření, na které se hlásíte.

 • Pokud se uchazeč přihlásí na 1. termín a neuspěje, nemůže se již hlásit na 2. termín. Jedinou možností je přihlásit se příští rok.

Přihlášky

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají na standardních tiskopisech SEVT. Není nutné vypisovat známky ze SŠ, ani vyplňovat část "Potvrzení lékaře". Přihláška s přílohami se zasílá doporučeně na adresu školy. Neakceptujeme přihlášky zaslané e-mailem. PŘIHLÁŠKU ADRESUJTE NA ADRESU SVOŠF, Lipová alej 2068, 397 01 Písek. NEPOSÍLAT NA FAMO V PÍSKU!

Pokud chcete předat přihlášku osobně, informujte se včas na úřední hodiny studijního oddělení a domluvte si schůzku. Z administrativních důvodů není vždy přítomen pracovník!

Zejména slovenské uchazeče o studium upozorňujeme, že je nutné vyplnit českou přihlášku ke studiu - formulář SEVT!

Stáhnout přihlášku na VOŠ

Povinné přílohy přihlášky:

 • originál nebo kopie dokladu prokazující zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč na číslo účtu 912717573/0300 – ČSOB Písek, variabilní symbol je rodné číslo uchazeče (administrativní poplatek je nevratný)
 • strukturovaný životopis
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (možno ověřit i na České poště); uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, předloží jako přílohu kopii výročního vysvědčení SŠ ze 3. roč.
 • zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci maturity - více informací zde (možno doložit až po přijetí ke studiu)
 • povinné práce předepsané podle zvoleného studijního zaměření
 • čestné prohlášení o autorství zaslaných prací podepsané uchazečem

Upozornění: bez těchto povinných příloh nebude přihláška zpracována!

Školné

 • 39.000,- Kč / školní rok (platí se vždy celá částka před začátkem škol. roku)
 • u mimořádně talentovaných a úspěšných studentů může škola snížit školné

Studenti mají možnost získat tato stipendia:

 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium

Podmínky přijetí:

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které uchazeč prokáže talentové a vědomostní předpoklady ke studiu zvoleného zaměření. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení nevracejí poštou. Zachovávají se dva měsíce po skončení přijímací zkoušky na studijním oddělení školy. Po dvou měsících od vyrozumění o výsledku přijímacího řízení si zaslané talentové práce může uchazeč odnést.

Zahraniční uchazeči:

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce. Zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.