Bakalářské studium

Studijní program:

B0211P310001 Multimediální produkce
Garant studijního programu: Prof. MgA. Juraj Jakubisko
Charakteristika podle ISCED F 0211 - Audiovizuální technika a mediální produkce

Studijní program Multimediální produkce je realizován ve vzdělávací oblasti „umělecké obory“ s tematickým zaměřením na umění - filmová tvorba, rozhlasová tvorba, televizní tvorba, multimediální tvorba, teorie a historie uměleckého oboru, organizace a řízení umělecké praxe - filmové, rozhlasové, televizní a fotografické umění a nová média (viz Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, Sb. zákonů č. 275/2016, část třicátá první).

Rozvoj studijního programu Multimediální produkce vychází z nutnosti poskytovat studentům potřebné a stále kvalitnější (technicky na potřebné úrovni) tvůrčí zázemí v současných progresivních technologických trendech, které do kinematografie přinášejí nové umělecké výrazové prostředky a formy. Znamená to pokračovat v orientaci vybavení odborných pracovišť školy na digitální technologie (záznam a zpracování obrazu a zvuku), v klasické technologii pak výběr optimálního (z hlediska uměleckého, technologického a ekonomického) formátu obrazového a zvukového nosiče včetně navazujícího technického vybavení. Dále je to zřejmá orientace jak na klasické techniky animačních a postprodukčních technologií, tak na počítačové animace.

Studijní program je koncipován jako profesní, propojení s praxí hraje významnou roli. V rámci studia realizují studenti svoje multimediální projekty. Sestavují tvůrčí filmové štáby dle jednotlivých profesí přesně tak, jako při reálném natáčení. Při realizaci svých praktických projektů dochází ke gradaci náročnosti dle specifik jednotlivých typů natáčených žánrů. S postupujícími semestry stoupá významně náročnost natáčeného projektu a to se odráží zároveň v náročnosti na požadované technické vybavení štábu. Před vstupem absolventů do profesionálního života absolvují studenti praxi v aplikační sféře jako prostředek k dotvoření profesních kompetencí jednotlivých studentů. Dostávají se tak do prostředí reálných firem a organizací, kde musejí kromě technických a odborných znalostí prokázat i komunikační dovednosti, adaptaci v pracovním týmu a dnes tolik žádanou flexibilitu.

Kooperace s praxí je orientována do dvou oblastí. První je zapojení odborníků z praxe přímo do výukového procesu jednotlivých předmětů tak, aby byl teoretický základ doplněn o zkušenosti a pohled daných odborníků z umělecké praxe. Kooperace je oboustranná, vysoká škola díky tomu může flexibilněji zohledňovat požadavky aplikační sféry na způsob a obsah získávaných odborných kompetencí absolventů. Taktéž se předpokládá úzká součinnost při vypisování a zpracování závěrečných prací studentů. Druhou oblastí spolupráce je zajišťování praxí studentů během studia. V současné době má Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku smluvně zajištěny praxe tak, že pokrývají uplatnění studentů jak v rámci praxe, tak i po absolvování studia. Kontinuálně jsou praxe rozšiřovány o nové spolupracující subjekty z aplikační sféry tak, aby byla zajištěna odpovídající obměna nabízených pracovních pozic v rámci praxí.

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře tyto odborné znalosti:
· znalosti v oblasti příslušného uměleckého oboru,
· znalosti historie daného oboru, včetně znalostí postupů a tradic oboru,
· vlastní poznání stěžejních uměleckých děl oboru,
· znalosti teoretických konceptů a metod ve vztahu k různým uměleckým postupům,
· porozumění výchozím možnostem, podmínkám a metodám využití teorií, konceptů a postupů ve vztahu k umělecké tvorbě,
· pochopení možností kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů,
· znalosti autorského práva, v případě umělecko-provozních oborů i související širší právní znalosti.

Dále mají absolventi v odpovídající šíři a míře odborné schopnosti:
· ve své umělecké tvorbě využívat kreativní postupy, metody a odborné znalosti,
· analyticky a kriticky reflektovat uměleckou tvorbu a umělecká díla,
· v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určené téma,
· prezentovat originální umělecký výkon vlastní nebo výkon celého týmu na veřejnosti,
· vytvořit původní autorské dílo či původní umělecký individuální či kolektivní výkon,
· s porozuměním ovládat technologie příslušející danému oboru,
· provádět základní administrativní úkony umožňující úspěšné rozvíjení profesionální činnosti příslušného oboru,
· ve specializovaných produkčních oborech zabezpečit praktickou činnost v daném oboru po stránce technologické, organizační a
  autorsko-právní,
· ve specializovaných umělecko-pedagogických oborech působit v oblasti formálního a neformálního uměleckého vzdělávání,
  vytvářet vlastní umělecko-pedagogické koncepce vycházející ze závazných školských dokumentů,
· při zužitkování v komunikačních dovednostech v anglickém jazyce,
· v orientování se v současných aktuálních multimediálních trendech.

Absolvent se uplatní například:
· jako umělec ve svobodném povolání,
· v uměleckých institucích,
· v odborných pracovištích, ústavech a institucích,
· ve veřejnoprávních i soukromých médiích,
· v reklamních agenturách, grafických, animačních a postprodukčních studiích,
· v kulturních institucích celostátního i regionálního charakteru,
· v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
· jako pedagog na středních technických i uměleckých školách.


V rámci studia je nutné si zvolit následující zaměření vycházející z povinně volitelného předmětu - Ateliéru:

režie

dokument

kamera

střih

zvuk

produkce

vizuální efekty &
klasická animace

dramaturgie 
a scénáristika

rezie

Režie

Ateliér hrané tvorby – MgA. Moris Issa, MgA. Petr Slavík, MgA. Jan Míka

Ateliér je zaměřen na výchovu všestranně vzdělaného filmového režizéra i na zvládnutí filmového řemesla ve všech složkách.
Teoretické základy i dokonalé zvládnutí řemesla jsou nezbytnými předpoklady pro pozdější svobodnou tvorbu. Student se naučí:

 • číst a hodnotit psané slovo
 • dívat se a hodnotit pohyblivé obrázky
 • zpracovávat myšlenky, a to nejen své
 • vyjádřit se filmovou řečí
 • pracovat s jednotlivými žánry i tvůrčími postupy
 • používat všechny dostupné technologie
 • pracovat v týmu i bez něj
 • stát se autonomním, nezávislým tvůrcem


Absolventi se zaměřením na režii poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech. Budou připraveni pracovat v obdobných funkcích v rozhlasových, dabingových a jiných profesně příbuzných studiích, případně v adekvátních funkcích v divadlech. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem filmové tvorby.

dokument

Dokument

Ateliér dokumentární tvorby – Doc. PhDr. Jana Hádková, Doc. MgA. Olga Sommerová, MgA. Jan Svatoš

V ateliéru dokumentární tvorby studenti získají přehled a povědomí o stavu oboru a naučí se základní pravidla budoucí profese.

Ve výuce se studenti věnují těmto aspektům:

 • seznámení se s domácí a zahraniční dokumentární tvorbou
 • analýza děl zaměřená na prezentaci současného dokumentu
 • osvojení jednotlivých fází přípravy dokumentu
 • zákonitosti profesní spolupráce na realizaci dokumentu - vztah režiséra s ostatními členy štábu
 • spolupráce pedagoga se studenty na ročníkových realizacích dokumentárních filmů – dílna v rámci ateliéru
 • rozšiřování dovedností prostřednictvím praktických cvičení – dílna v rámci ateliéru
 • dramaturgické rozbory- seminární práce

Absolventi se zaměřením na dokumentární film poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech. Budou připraveni pracovat v obdobných funkcích v rozhlasových, dabingových a jiných profesně příbuzných studiích, případně v adekvátních funkcích v divadlech. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem filmové tvorby.

kamera1

Kamera

Ateliér kamery – MgA. Martin Benoni,
MgA. Pravoslav Flak, MgA. Jaromír Malý

Ateliér kamery vychází z teoretických a praktických cvičení, která naučí studenty výtvarnému řešení filmového a TV díla. Na základech řemeslné zručnosti budou zvládat elementární situace všech atmosfér a situací, které nejen současná, ale i jakákoli forma obrazu k vyjádření potřebuje. Studenti se seznámí s kompletní specifikací profese kameramana, jeho povinnostmi i právy v rámci přípravy, samotného natáčení i dokončení díla. Řada praktických cvičení (oborové a společné se studenty režie, produkce, střihu a zvuku) dovede studenty k závěrečnému absolventskému souboru, který by měl prokázat nejen teoretické, ale především praktické zvládnutí oboru.

Obor tvoří kompletní kameramanské vzdělání v oblasti filmové, televizní, digitální a počítačové techniky s tvůrčím využitím výrazových prostředků obrazové složky, jako jsou světlotonální, lineární, barevné a pohybové řešení obrazových kompozic, převod literární předlohy a scénářů do pravidel filmové řeči, která jsou základem kvalitního filmového díla.

kamera2

Výuka se věnuje těmto faktorům:

 • práva a povinnosti kameramana
 • postavení a pohyb kamery
 • filmová osa, velikost záběru
 • kompozice
 • filmové a reálné atmosféry
 • světlo a jeho význam
 • barva a práce s ní
 • filmová skladba
 • stylizace obrazu
 • praktická realizace scény, obrazu
 • práce s technickým scénářem
 • obhlídky, lokace
 • postprodukční práce, triky, grading
 • výroba kopií do kin a TV

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici v tvůrčím štábu: kameramana, druhého kameramana, asistenta kameramana ve filmové, televizní a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků v rozhlasových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti filmového a televizního obrazu jako výrazového uměleckého prostředku. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, postprodukčních studiích celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí obrazu a zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

strih

Střih

Ateliér střihu – Doc. Eva Bobková, prof. Alois Fišárek, MgA. Marek Opatrný, MgA. Jakub Vansa, MgA, Zdeněk Patočka, MgA. Pavel Kern, Ing. Michal Popela

Jedním z nejdůležitějších úkolů střihové skladby, ve spojení s dalšími tvůrčími složkami, je vytváření specifické makro i mikro struktury audiovizuálních děl. Střihová skladba se zabývá syntaktickými aspekty díla a vytvářením kontinuálního a úplného uměleckého obrazu skutečnosti, která nás obklopuje.

Studenti se věnují v ateliéru střihu těmto aspektům:

 • vývoj střihové skladby v souvislosti s ostatními tvůrčími složkami audiovizuálních děl i kulturním vývojem společnosti
 • skladebná struktura díla a její výstavba z hlediska makro i mikro struktury díla a jeho dramatické skladby
 • získávání a rozvoj základních řemeslných dovedností a znalostí
 • tvůrčí aplikace střihových pravidel
 • psychologické aspekty a jejich využití v dramaturgické skladbě díla
 • vliv filmových technologií na realizaci střihové skladby
 • střihová skladba v návaznosti na vývoj a změnu technologií a z toho plynoucí různorodost cílových skupin diváků
 • detailní rozbory syntagmatických a vazebných vztahů jednotlivých záběrů i sekvencí díla
 • týmová práce – střihač – člen týmu –  jeho postavení a úloha ve filmovém štábu

Absolventi jsou připraveni pro práci v pozici střihače ve filmové, televizní, reklamní a internetové tvorbě, potažmo na místech tvůrčích a technických pracovníků ve střihových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Poznají všechny tvůrčí aspekty a náležitosti skladebných uměleckých výrazových prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, postprodukčních studií regionálního i celostátního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech - v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí obrazu a zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

zvuk

Zvuk

Ateliér zvuku – Doc. Karel Jaroš, MgA. Ladislav Greiner, Jiří Štekr, MgA. Juraj Žák, MgA. Michal Pekárek

Studenti se do hloubky seznámí s problematikou pojmu zvuk, se zvukovou technikou a za pomocí odborných pedagogů se budou orientovat v teorii zvukové tvorby, kterou aplikují v praxi. Pro natáčení svých cvičení mají k dispozici profesionální zvuková zařízení, která budou používat při natáčení svých cvičení, při nichž se seznámí s realizačními postupy. Příprava a postprodukční zpracování audiovizuálního díla se provádí ve zvukových pracovištích (DAW) vybavených softwarem Pro Tools (s bohatou efektovou výbavou) do stereofonního i vícekanálového formátu (5.1). Nedílnou součástí audiovizuálního díla je i hudba, s jejímž systémem nahrávání jsou studenti seznamováni a následně v praxi realizují natáčení hudebních snímků při různých koncertech a hudebních produkcích. Pro tyto účely je škola vybavena špičkovými mikrofony a záznamovým zařízením.

Během studia se studenti seznámí s těmito aspekty:

 • akustické měniče zvuku
 • stereofonní a vícekanálový záznam a reprodukce zvuku
 • digitální aplikace pro filmovou a televizní postprodukci
 • živé vysílání
 • hudba ve filmu a v televizi
 • základy zvukové a hudební dramaturgie
 • zvukové studio, studiová technika
 • software Pro Tools
 • zvukové procesory a míchací pulty
 • ruchová a hudební banka

Absolventi jsou připraveni pro práci v adekvátní pozici zvukaře ve filmové, televizní, rozhlasové a divadelní tvorbě, potažmo tvůrčích a technických pracovníků ve zvukových studiích. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení nároků na zvládnutí teoretických aspektů těchto profesí a současně na náležité osvojení si klasických filmových i současných audiovizuálních technologií, které jsou základem veškeré audiovizuální tvorby v širokém spektru moderních médií, a současně také na osvojení si nezbytných praktických a řemeslných návyků. Absolventi se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla. Znají všechny tvůrčí přístupy a náležitosti oborů zvuku jako výrazových uměleckých prostředků. Jsou schopni svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na náležité umělecké i řemeslné úrovni. Získají potřebnou kvalifikaci pro výkon profesí tvůrčích členů filmových a televizních štábů, dabingových a postprodukčních studií celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, případně v divadlech v profesích, které souvisejí se záznamem, uměleckým zpracováním a reprodukcí zvuku. Svou odbornost mohou absolventi uplatnit ve vzdělávacích a kulturních institucích (v jejich audiovizuálních studiích), případně také ve vědeckých institucích (audiovizuální součást vědeckého projektu).

produkce

Produkce

Ateliér produkce – MgA. Aleš Týbl, MgA. Selma Ročková, MgA. Marika Karvánková

Tento ateliér je zaměřen na schopnost studentů řídit školní projekt z pozice vedoucího produkce, dále na komunikaci mezi vedoucím produkce, tvůrčím a realizačním štábem. Výsledkem je praktická aplikace všech vědomostí, zdokonalování dovedností při přípravě praktických cvičení a absolventských filmů dle předepsané metodiky. Důležitá je i kontrola všech administrativních požadavků těchto cvičení, kontrola právního ošetření projektu (autoři, hudba, archiv), společné rozbory praktických cvičení a také realizační porady.

Během studia se studenti seznámí s těmito aspekty:

 • kompletní výroba audiovizuálního díla (celovečerní film, TV inscenace, dokument, videoklip, animovaný film)
 • získání zkušeností v organizaci a ekonomické rozvaze vč. vyúčtování audiovizuálního díla
 • produkční, právní, licenční a ekonomické znalosti při výrobě audiovizuálního díla
 • v rámci studia i možnost praktického zapojení do zakázkové tvorby školy
 • organizace Mezinárodního filmového festivalu studentských filmů Písek

Absolventi se zaměřením na produkci se seznámí se základy ekonomie a ekonomiky jako teoretické vědecké discipliny a jejími praktickými aplikacemi v tvorbě multimediálního díla, s organizací a řízením opět jako s teoretickou disciplínou a praktickými aplikacemi ve vztahu k práci ve filmovém a televizním štábu v profesích vedoucího produkce, jeho zástupců. Absolventi se orientují teoreticky i prakticky v problematice řízení, organizace práce, marketingu, informatiky, P. R. atd., což jim dá předpoklady pro práci ve funkcích manažerů multimediálních projektů v nejrůznějších dalších institucích a zařízeních, v nichž je realizováno nebo prezentováno určitou formou multimediální dílo. Zvládnuté vědomosti, znalosti, dovednosti a poznatky jim dají absolventům možnosti široké flexibility uplatnit se na nejrůznějších pracovištích a projektech, v nichž jsou studované obory a specializace frekventovány. Po kratší asistentské praxi by měl být posluchač schopen zastávat vedoucí postavení ve výrobním štábu a být partnerem pro režiséra filmu v běžných situacích filmové a televizní výroby. Zároveň by měl být garantem výkonnému producentovi za plynulou výrobu projektu a udržení všech finančních parametrů.

efekty animace

Vizuální efekty & klasická animace

Ateliér vizuálních efektů a klasické animace – Martin Otevřel, MgA. Jan Míka, BcA. Daniel Severa, Lubor Zelinka, DiS.

Studium se zaměřuje zejména na animovaný film a na obrazové triky v hraném filmu. Vzhledem k tomu, že současné technologické postupy výroby animovaného filmu a tvorby vizuálních efektů (VFX) jsou si velmi blízké a jsou vytvářeny stejnými počítačovými nástroji, získají studenti svým studiem základní průpravu v obou směrech. Po osvojení základů znalostí technologií studenti obvykle inklinují více k jednomu či druhému zaměření. V prvním a druhém ročníku jsou studenti seznámeni se základní paletou animačních technologií od klasické kreslené, přes 2D ploškovou až k loutkové a 3D animaci. Důraz je zprvu kladen na základní postupy při vytváření animací- od jednodušších pohybů až po charakterovou animaci. V průběhu studia je pozornost věnována také problematice počítačových her. Student je přitom při studiu veden zejména s ohledem na jeho zvolené zaměření a zejména v pozdějších ročnících je již volba technologie realizace cvičení či postupového filmu volena podle schopností a preferencí studenta.

 • klasická kreslená animace
 • klasická loutková animace
 • klasická plošková animace
 • 2D počítačová animace
 • 3D počítačová animace
 • vizuální efekty
 • netradiční animační techniky

Studenti se v průběhu studia seznámí se všemi základními technikami animace, se základy scenáristiky, střihu a režie animovaného filmu. Také si osvojí vědomosti a dovednosti při tvorbě motion-grafiky dnes často užívané v reklamních spotech, TV vstupech a v internetové grafice. Naučí se vyprávět příběh pomocí animace prostřednictvím vlastních výtvarných ztvárnění figur a scény. Studijní animační program je zaměřen na rozvíjení výtvarného projevu, práci s hmotou a pohybem v 2D a 3D prostoru. V rámci studia se studenti zabývají vizuálními efekty VFX,  3D modelováním a 3D animací v hraných, kombinovaných a animovaných filmech. Velkou výhodou je, že studenti při tvorbě VFX přímo spolupracují se svými kolegy z hraného filmu a vytvářejí vizuální efekty přímo do vznikajících studentských hraných filmů. Naučí se tak dobře spolupracovat v týmu a jimi vytvořené efekty se potom stávají součástí komplexních děl, která často bodují na mezinárodních festivalech studentských filmů.  Posluchači se zde učí pracovat se softwary Nuke, After Effects, Photoshop a Maya. Někdy si mohou pro potřebu prezentace VFX natočit také vlastní individuální krátký hraný film.

Vše je organizováno tak, aby absolventi po dokončení studia byli  konkurenceschopní a mohli získat pozice v českých trikových filmových studiích i ve velkých světových trikových studiích a televizních kanálech. Během studia jsou zajišťovány stáže v profesionálním prostředí a studenti tak získávají zkušenosti přímo v praxi, při práci na českých a zahraničních filmech. Absolventi najdou rovněž uplatnění ve specializovaných studiích, zabývajících se animovanou tvorbou. Dále v agenturách, které se věnují zvláštním filmovým postupům a trikům, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích a v televizních kanálech. Mohou pracovat také u agentur, které se zabývají prezentací animované tvorby a zvláštních filmových a televizních postupů v nejširším slova smyslu.

dramaturgie

Dramaturgie a scenáristika

Ateliér Dramaturgie a scenáristiky – MgA. Miroslav Sovják, MgA. Bedřich Ludvík

Výuka se věnuje těmto aspektům:

 • poslání dramaturga a scenáristy
 • výběr materiálu
 • zpracování vlastního námětu
 • charakter a psychologie postav
 • tvorba literárních scénářů
 • tvůrčí psaní
 • seznámení se s celým procesem tvorby audiovizuálního díla
 • podílení se na natáčení praktických cvičení
 • producentská centra hrané i animované tvorby

Absolventi poznají stavbu a strukturu uměleckého dramatického díla (různých žánrů a prezentací) a vše, co souvisí s realizací, případně prezentací takového díla. Budou vybaveni teoretickým i praktickým poznáním umělecké multimediální tvorby a její řemeslné podstaty. Prostřednictvím teoretické výuky a vlastní umělecké tvorby si absolventi školy osvojí všechny náležité vědomosti a znalosti, jakož i praktické návyky a dovednosti na takové úrovni, aby mohli odpovědně zastávat profese v tvůrčím týmu výrobního štábu, tvůrčích skupinách a producentských centrech dokumentaristiky, publicistiky a žurnalistiky. Osvojí si tvorbu různých televizních žánrů v takové šíři, aby mohli v daném pracovním zařazení pracovat na realizaci nejrůznějších televizních formátů i různých forem hrané nebo dokumentární tvorby.

Navazující magisterské studium

Studijní program:

N0211P310001 Multimediální produkce 
Garant studijního programu: Prof. MgA. Juraj Jakubisko
Charakteristika podle ISCED F 0211 - Audiovizuální technika a mediální produkce

Pedagogové jednotlivých zaměření v rámci povinně volitelného předmětu Ateliér:

Režie hraného filmu: prof. Juraj Jakubisko
Režie dokumentárního filmu: doc. PhDr. Jana Hádková
Dramaturgie a scenáristika: MgA. Miroslav Sovják, MgA. Bedřich Ludvík
Kamera: prof. MgA. Marek Jícha
Zvuk: doc. Ing. Karel Jaroš, MgA. Juraj Žák, Jiří Zobač
Střih: doc. Mgr. Eva Bobková, prof. Alois Fišárek, MgA. Marek Opatrný, MgA. Jakub Vansa
Vizuální efekty a klasická animace: Martin Otevřel, MgA. Jan Míka, Lubor Zelinka, DiS.
Produkce a producentství: MgA. Aleš Týbl, Mgr. Jaroslav Kučera, MgA. Ondřej Beránek

Studijní program Multimediální produkce je realizován ve vzdělávací oblasti „umělecké obory“ s tematickým zaměřením na umění - filmová tvorba, rozhlasová tvorba, televizní tvorba, multimediální tvorba, teorie a historie uměleckého oboru, organizace a řízení umělecké praxe - filmové, rozhlasové, televizní a fotografické umění a nová média (viz Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, Sb. zákonů č. 275/2016, část třicátá první).

Cílem studia ve studijním programu je:
· umožnit studentům osvojit si potřebné znalosti a dovednosti potřebné k rozvoji jejich samostatného kritického myšlení o společnosti, o
  roli umění a médií v této společnosti, o problematice komunikace v této oblasti,
· nabídnout studentům znalosti a dovednosti, které mohou zlepšit jejich šance na uplatnění na trhu práce v oblasti multimediální
  produkce,
· poskytnout studentům široké spektrum informací o současných uměleckých trendech,
· vytvořit na akademické půdě Filmové akademie profesionální etické prostředí pro svobodnou a umělecky náročnou tvorbu,
· zvyšovat odbornou a uměleckou péči o studenty s interaktivní vazbou,
· posilovat uměleckou a tvůrčí činnost akademické obce,
· zvýšit kontrolu zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností,
· zvýšit důraz na národní i mezinárodní excelenci v oblasti tvůrčí činnosti studentů i pedagogů,
· pokračovat v internacionalizaci vzdělávací činnosti.

 Absolvent prokazuje znalosti:

· konceptů a metod ve vztahu k uměleckým postupům a kritické porozumění tmto konceptům a metodám,
· na úrovni soudobého stavu poznání v oboru a je připraven k originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčí aktivity,
· metod analýzy médií a mediální komunikace; uvědomují si možnosti kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů,
· role a postavení médií v jednotlivých etapách moderních dějin; současně ovládají základní problematiku autorských práv a jejich užití,
· na úrovni soudobého stavu poznání v oblasti umění a estetiky umožňující originální využívání a rozvíjení myšlenek,
· v základních proudech a tendencích současného živého umění studované oblasti.

Absolvent prokazuje dovednosti:
· kriticky reflektovat aktuální kocepty a platformy uměleckých vizí a přístupů,
· získávat, zpracovávat, analyzovat a v kontextu interpretovat empirická data v oblasti výzkumu umělecké oblasti a médií,
· implementovat originální myšlenky a tvůrčí přístupy,
· efektivně komunikovat s médii, využívat autorská práva,
· samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a
  metod oboru včetně kritické reflexe,
· používat základní umělecké postupy oboru způsobem přinášejícím nové inspirativní podněty,
· vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné, vykazující rysy osobnosti,
· v písemném projevu teoreticky zpracovat a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím samostatně
  zvolené metody,
· prezentují originální umělecký výkon vlastní nebo výkon celého týmu veřejnosti.

Absolventi nacházejí uplatnění:
· jako umělci ve svobodném povolání,
· v uměleckých institucích (film, televize, divadlo, rozhlas),
· v odborných pracovištích, ústavech a institucích (postprodukční studia),
· ve veřejnoprávních i soukromých médiích,
· v reklamních agenturách, grafických, animačních a postprodukčních studiích,
· v kulturních institucích celostátního i regionálního charakteru,
· v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
· jako pedagog na středních technických i uměleckých školách.


Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit kromě absolventů bakalářského studia FAMO v Písku i absolventi bakalářských studijních programů z jiných vysokých škol. Podmínky jsou uvedeny v sekci Přijímací řízení.

Školné

 • bakalářské studium: 66.000,- Kč / akademický rok (platí se vždy celá částka před začátkem akad. roku)
 • navazující magisterské studium: 66.000,- Kč / akademický rok (platí se vždy celá částka před začátkem akad. roku)
 • u mimořádně talentovaných a úspěšných studentů může škola snížit školné

Stipendia

Studenti mají možnost podle stipendijního řádu získat tato stipendia:

 • ubytovací stipendium – poskytuje MŠMT ČR (studenti s trvalým pobytem mimo okres Písek)
 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium