Písecké filmové školy navštívil prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze, aby navázal spolupráci na projektu zdokumentování nového špičkového pracoviště péče o seniory.